21 marca 2024 roku uchwałą nr 371/534/24 Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Priorytetów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027 (SZOP FEP).

Zarząd Województwa Pomorskiego, po konsultacji dokumentu z Instytucją Koordynującą Umowę Partnerstwa pod kątem zgodności zapisów z Umową Partnerstwa i odpowiednimi wytycznymi wydanymi na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, przyjął kolejną wersję SZOP FEP uzupełnioną o dwa nowe Działania w ramach Priorytetu 2. Fundusze europejskie dla zielonego Pomorza i Priorytetu 5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) jn.:

  • 2.7. Odnawialne źródła energii – RLKS;
  • 5.20. Usługi społeczne i zdrowotne – RLKS.

Ponadto wprowadzono zmiany i dokonano aktualizacji zapisów w ramach istniejących Działań objętych poprzednią wersją dokumentu z dnia 25 stycznia 2024 r., które zostały opisane w formie rejestru stanowiącego Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego nr 83/517/24.

Załączniki