W dniach 6-7 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się IV posiedzenie Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Komitetu Pan Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego. W posiedzeniu, w formie zdalnej, wzięły udział przedstawicielki Komisji Europejskiej – Pani Magdalena Horodyska (Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej) oraz Pani Dorota Korczyńska (Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego).

W trakcie dwudniowego posiedzenia Komitet podjął łącznie osiemnaście uchwał, z których większość – podobnie jak na poprzednich posiedzeniach – dotyczyła zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach kolejnych obszarów wsparcia Programu FEP 2021-2027:

Podczas posiedzenia Komitet zatwierdził także:

Komitet przyjął ponadto kolejną zmianę Regulaminu Działania KM FEP 2021-2027 oraz powołał Grupę roboczą ds. wypracowania zapisów Regulaminu w zakresie zapobiegania konfliktom interesów. Zadaniem Grupy będzie wypracowanie bardziej szczegółowych zapisów Regulaminu Działania KM w obszarze związanym z zapobieganiem konfliktom interesów, w odpowiedzi na nowelizację Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.