W dniu 11 września 2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się III posiedzenie Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Spotkanie otworzył Przewodniczący Komitetu Pan Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego.

W posiedzeniu, w formie zdalnej, wzięły udział przedstawicielki Komisji Europejskiej – Pani Magdalena Horodyska (Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej) oraz Pani Dorota Korczyńska (Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego).

W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie podjął siedem uchwał dotyczących zatwierdzenia kolejnych zestawów kryteriów wyboru projektów, w ramach następujących działań FEP 2021-2027:

  • 1.5. Wsparcie przedsiębiorstw (kryteria w zakresie rozwoju systemu wsparcia eksportu);
  • 2.13. Gospodarka o obiegu zamkniętym (kryteria w zakresie projektów dotyczących zapobiegania powstawaniu odpadów, ich selektywnej zbiórki i odzysku (w tym recyklingu));
  • 3.1. Mobilność miejska (kryteria w zakresie projektów dotyczących infrastruktury zrównoważonej i niskoemisyjnej mobilności miejskiej);
  • 3.2. Mobilność miejska – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego (kryteria w zakresie projektów dotyczących infrastruktury zrównoważonej i niskoemisyjnej mobilności miejskiej);
  • 3.3. Mobilność miejska – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego (kryteria w zakresie projektów dotyczących infrastruktury zrównoważonej i niskoemisyjnej mobilności miejskiej);
  • 5.7. Edukacja przedszkolna (kryteria w zakresie projektów dotyczących edukacji przedszkolnej zintegrowanych z projektami finansowanymi w Działaniu 6.1. „Infrastruktura edukacji przedszkolnej”);
  • 6.1. Infrastruktura edukacji przedszkolnej (kryteria w zakresie projektów dotyczących edukacji przedszkolnej zintegrowanych z projektami finansowanymi w Działaniu 5.7. „Edukacja przedszkolna”).

Podczas obrad Pan Marszałek Mieczysław Struk zaprezentował ponadto informację nt. wyboru operacji o znaczeniu strategicznym (tj. projektu dotyczącego zakupu wieloczłonowych pojazdów kolejowych o napędzie elektrycznym do obsługi wojewódzkich przewozów pasażerskich). Komitetowi przedstawiona została także informacja nt. wyników oceny ex-ante dla instrumentów finansowych w FEP 2021- 2027.

Dokumenty przyjęte przez Komitet Monitorujący program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 dostępne są TUTAJ