W dniach 19-20 czerwca 2023 r. odbyło się II posiedzenie Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Spotkanie otworzył Przewodniczący Komitetu Pan Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego.

W posiedzeniu wzięły udział m.in. przedstawicielki Komisji Europejskiej – Pani Angela Martinez Sarasola (Dyrektor Wydziału do spraw Polski w Dyrekcji Generalnej do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej) Pani Magdalena Horodyska (Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej) oraz Pani Dorota Korczyńska (Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego).

W trakcie dwudniowego posiedzenia Komitet podjął łącznie osiemnaście uchwał. Większość z nich dotyczyła zatwierdzenia kolejnych zestawów kryteriów wyboru projektów, w ramach następujących Działań FEP 2021-2027:

 • 5.7. Edukacja przedszkolna (Kryteria w zakresie projektów dotyczących edukacji przedszkolnej);
 • 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa (pięć zestawów kryteriów: edukacja ogólna, wsparcie uczniów w rozwoju ich uzdolnień, edukacja włączająca, przedsięwzięcia strategiczne, edukacja zawodowa – projekty zintegrowane z projektami finansowanymi w Działaniu 6.2);
 • 5.11. Aktywne włączenie społeczne (Kryteria w zakresie projektów dotyczących aktywnej integracji);
 • 5.13. Rozwój ekonomii społecznej (Kryteria w zakresie projektów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES));
 • 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej (infrastruktura szkolnictwa zawodowego – projekty zintegrowane z projektami finansowanymi w Działaniu 5.8);
 • 6.10. Infrastruktura kultury;
 • 8.1. Pomoc Techniczna EFS+;
 • 9.1. Pomoc Techniczna EFRR.

Komitet zatwierdził ponadto Metodyki wyboru projektów dla projektów realizowanych w formie instrumentów finansowych oraz dla projektów zintegrowanych, a także Kryteria wyboru projektów dla projektów realizowanych w formie instrumentów finansowych w Działaniach:

 • 1.2 Badania i innowacje – wsparcie pozadotacyjne;
 • 1.6 Wsparcie MŚP – wsparcie pozadotacyjne;
 • 2.5 Efektywność energetyczna – wsparcie pozadotacyjne;
 • 2.8 Odnawialne źródła energii – wsparcie pozadotacyjne;
 • 2.14 Gospodarka w obiegu zamkniętym – wsparcie pozadotacyjne;
 • 5.10 Kształcenie ustawiczne – wsparcie pozadotacyjne.

Podczas obrad zaprezentowano również wyniki badania potrzeb partnerów w Komitecie w zakresie wsparcia szkoleniowego oraz finansowania ekspertyz. Komitet zaopiniował także projekt Strategii komunikacji dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, oraz zatwierdził zmiany w Regulaminie Działania Komitetu.

Więcej informacji na stronie KM FEP 2021-2027.