27 listopada 2023 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie pomorskim 2024-2025 (DZ. URZ. WOJ. 2023.5838).

Okres składania ofert w Konkursie rozpoczyna się 29 grudnia 2023 r. i kończy 12 stycznia 2024 r. o godzinie 15:00.

Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w załączonym Regulaminie Konkursu dotacji na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie pomorskim 2024-2025.
Formularze oferty wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu, osobiście albo wysłać pocztą/kurierem na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk

lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Cyfrową wersję oferty, w formie skanów oryginalnej dokumentacji, należy przesłać na adres e-mail dpr@pomorskie.eu i m.sawicka@pomorskie.eu

Za datę wpływu uznawana jest data wpłynięcia oferty do Kancelarii Województwa.

Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, która musi:
• być opatrzona następującym sformułowaniem: “Konkurs na prowadzenie LPI w …….. (miejscowość)”,
• zawierać pełną nazwę Wykonawcy i jego adres.

Pytania w sprawie Konkursu prosimy kierować na adres e-mail: dpr@pomorskie.eu i m.sawicka@pomorskie.eu lub telefonicznie pod numer telefonu 58 32 68 175.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.

Załączniki
Regulamin konkursu LPI 2024-2025 (205 KB)
Załacznik_nr_1_Formularz_oferty_z_zalacznikami (157 KB)
Załącznik nr 2 – Karta Oceny Ofert(149 KB)
Załącznik nr 3 – Regulamin Prac Komisji Konkursowej (123 KB)
Załącznik nr 4 – Standardy funkcjonowania Sieci PIFE(525 KB)
Załącznik nr 5 – Zasady rozliczania i kontroli dotacji (346 KB)
Załącznik nr 6 – Zasady przygotowania wniosków 2024 i Zasady promocji 2024 (277 KB)
Załącznik nr 7 – Minimalny poziom wskaźników dla LPI (106 KB)

Informacja o wyborze Wykonawców

W Konkursie dotacji na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie pomorskim 2024-2025, na podstawie oceny Komisji Konkursowej przyznano dotacje celowe następującym podmiotom:

  1. Agencji Rozwoju Pomorza S.A. na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku:
  • dotacja na 2024 rok – 275.000,00 zł
  • dotacja na 2025 rok – 300.000,00 zł
  1. Lokalnej Grupie Działania Ziemi Człuchowskiej na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach:
  • dotacja na 2024 rok – 228.937,50 zł
  • dotacja na 2025 rok – 299.900,00 zł
  1. Stowarzyszeniu „Kolory Życia” na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Malborku:
  • dotacja na 2024 rok – 275.000,00 zł
  • dotacja na 2025 rok – 300.000,00 zł