Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

FEP

2.1.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1. Efektywność energetyczna – w zakresie poprawy efektywności energetycznej

30.01.2024

Zakończony 24.04.2024

Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom z zakresu poprawy efektywności energetycznej wpisującym się w cele określone dla Działania 2.1. Efektywność energetyczna FEP 2021-2027.

Numer naboru: FEPM.02.01-IZ.00-001/24

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 3 kwietnia 2024 r. do 24 kwietnia 2024 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie określono.

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej w aplikacji WOD2021 dostępnej pod adresem: https://wod.cst2021.gov.pl/


Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 1. Duże przedsiębiorstwa
 2. Instytucje kultury
 3. Instytucje otoczenia biznesu
 4. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego
 5. Jednostki Samorządu Terytorialnego
 6. Kościoły i związki wyznaniowe
 7. MŚP
 8. Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 9. Organizacje pozarządowe
 10. Partnerstwa Publiczno-Prywatne
 11. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego
 12. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 13. Uczelnie
 14. Wspólnoty mieszkaniowe

Uwaga!

Ze wsparcia w ramach naboru wykluczone są projekty, których wnioskodawcami/partnerami są jednostki samorządu terytorialnego, mające status Obserwatora w ZIT lub jednostki organizacyjne i spółki od nich zależne, jeżeli podmioty te wskazane zostały w „Porozumieniu w sprawie realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne” jako uprawnione do wsparcia w Działaniach 2.2. lub 2.3. FEP 2021-2027.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór skierowany jest do projektów realizujących następujący typ projektu:

Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne polegające m.in. na:

 1. zmniejszeniu strat ciepła przez przenikanie w zewnętrznych przegrodach,
 2. modernizacji źródła ciepła,
 3. modernizacji systemów grzewczo–wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii,
 4. modernizacji instalacji wewnętrznej CO i ciepłej wody użytkowej,
 5. wykorzystaniu OZE.

W powiązaniu z ww. typem uzupełniająco możliwe będą działania funkcjonalnie związane z termomodernizowanym budynkiem dotyczące:

 1. rozwoju systemów zarządzania energią lub wodą;
 2. modernizacji oświetlenia wewnętrznego ograniczającego zużycie energii;
 3. zastosowania błękitno-zielonej infrastruktury np. zielone dachy, zielone ściany
 4. likwidacji barier architektonicznych z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 5. edukacji podnoszącej świadomość użytkowników dot. efektywności energetycznej;
 6. innych prac budowlanych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 2.1. Efektywność energetyczna w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie projektów dotyczących poprawy efektywności energetycznej zostały zatwierdzone uchwałą nr 5/IV/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 6 grudnia 2023 r. i są dostępne na stronie internetowej FEP 2021-2027

Uwaga!

Z uwagi na fakt, iż zakres przedsięwzięcia strategicznego „Pomorski Archipelag Wysp Energetycznych”, określonego w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego, nie został zdefiniowany, kryterium strategiczne ‘Element wyspy energetycznej’ zostanie wyłączone z oceny.


Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85,00% jego kosztów kwalifikowalnych.

Minimalny wkład własny wynosi 15,00% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Minimalna wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 300 tysięcy złotych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

IZ FEP 2021-2027 przeznacza na dofinansowanie projektów kwotę 110 896 904,74 złotych.


Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów


Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, wnioskodawcy przysługują środki odwoławcze określone w Rozdziale 16 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru dla Działania 2.1. informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

W sprawach technicznych dotyczących aplikacji WOD2021 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej: