Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

FEP

2.1.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1. Efektywność energetyczna – w zakresie rozwoju systemów ciepłowniczych

31.01.2024

Zakończony 24.04.2024

Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom z zakresu rozwoju systemów ciepłowniczych wpisującym się w cele określone dla Działania 2.1. Efektywność energetyczna FEP 2021-2027.

Numer naboru: FEPM.02.01-IZ.00-002/24

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 3 kwietnia 2024 r. do 24 kwietnia 2024 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie określono.

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej w aplikacji WOD2021 dostępnej pod adresem: https://wod.cst2021.gov.pl/


Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  1. duże przedsiębiorstwa
  2. jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego
  3. jednostki samorządu terytorialnego
  4. MŚP
  5. partnerstwa publiczno-prywatne
  6. podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego

Uwaga!

Ze wsparcia w ramach naboru wykluczone są projekty których wnioskodawcami/partnerami są jednostki samorządu terytorialnego, mające status Obserwatora w ZIT lub jednostki organizacyjne i spółki od nich zależne, jeżeli podmioty te wskazane zostały w „Porozumieniu w sprawie realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne” jako uprawnione do wsparcia w Działaniach 2.2. lub 2.3. FEP 2021-2027.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór skierowany jest do projektów realizujących następujące typy projektów:

  1. Przebudowa lokalnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła i/lub energii elektrycznej zasilane odnawialnymi źródłami energii oraz paliwami gazowymi (kogeneracja i trigeneracja w zdalaczynnych systemach ciepłowniczych) do 5 MWt i do 2 MWe mocy zamówionej.
  2. Budowa, rozbudowa, przebudowa sieci ciepłowniczych lub chłodniczych wraz z magazynami ciepła – inwestycje do 5 MW mocy zamówionej – wyłącznie w powiązaniu z 1. typem projektu w zakresie źródeł systemowych.
  3. Podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej obiektów, w których likwidowane są źródła na paliwa stałe (w tym niezbędna rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz likwidacja źródeł ciepła).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 2.1. Efektywność energetyczna w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie projektów dotyczących rozwoju systemów ciepłowniczych zostały zatwierdzone uchwałą nr 8/IV/23 KM FEP 2021-2027 z dnia 6 grudnia 2023 r. i są dostępne na stronie internetowej FEP 2021-2027.

Uwaga!

Z uwagi na fakt, iż zakres przedsięwzięcia strategicznego „Pomorski Archipelag Wysp Energetycznych”, określonego w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego, nie został zdefiniowany, kryterium strategiczne ‘Element wyspy energetycznej’ zostanie wyłączone z oceny.


Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85,00% jego kosztów kwalifikowalnych.

Minimalny wkład własny wynosi 15,00% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Minimalna wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 300 tysięcy złotych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

IZ FEP 2021-2027 przeznacza na dofinansowanie projektów kwotę 11 411 361,16 złotych.


Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów


Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, wnioskodawcy przysługują środki odwoławcze określone w Rozdziale 16 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru dla Działania 2.1. informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

W sprawach technicznych dotyczących aplikacji WOD2021 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej: