Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

RPO

5.4.2.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy RPO WP 2014-2020 (prewencja cukrzycy typu 2)

22.11.2018

Zakończony 06.03.2019

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.04.02-IZ.00-22-002/18.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach konkursu 5.4.2.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej (pdf 487 KB)

Lista wniosków skierowanych do negocjacji (pdf 492 KB)

Wyniki naboru 25.07.2019

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 31 grudnia 2018 do 6 marca 2019 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do sierpnia 2019 roku. 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 1 , 80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 243)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać
w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • w wersji papierowej osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej

Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.10 regulaminu konkursu.


Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

 • publiczne i prywatne podmioty świadczące usługi zdrowotne i ich organy założycielskie;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • organizacje pozarządowe;
 • organizacje przedsiębiorców;
 • przedsiębiorcy;
 • instytucje edukacyjne;
 • szkoły wyższe;
 • podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne.

Wnioskodawcą lub Partnerem lub podmiotem realizującym w projekcie musi być podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z płatnikiem[1]).

[1] Przez płatnika należy rozumieć Narodowy Fundusz Zdrowia albo podmiot (następcę prawnego) zastępujący go w finansowaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest wybór do dofinansowania ze środków EFS projektu, który w największym stopniu przyczyni się do udziału mieszkańców w Regionalnym Programie Polityki Zdrowotnej dotyczącym prewencji cukrzycy typu 2.

W ramach projektu Wnioskodawca wdraża założenia Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej dotyczącego prewencji cukrzycy typu 2 (załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu). Projekt wybrany w ramach konkursu musi być zgodny z podstawowymi założeniami Programu, w tym merytorycznymi (medycznymi) i służyć osiągnięciu założonych w nim celów oraz mierników ich efektywności. Projektodawca jest zobowiązany do realizacji wszystkich etapów oraz wszystkich rodzajów działań przewidzianych w Programie, z uwzględnieniem minimalnej liczebności grupy docelowej.  Ponadto projekt musi spełniać wymagania określone w Standardach realizacji wsparcia w ramach Działania 5.4. Zdrowie na rynku pracy RPO WP 2014-2020 (załącznik nr 3 do regulaminu).

W celu uniknięcia rozproszenia działań zaplanowanych do realizacji w ramach RPZ oraz zapewnienia ich spójności, kompleksowości i efektywności, do dofinansowania wybrany zostanie jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 5.4.2. przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 2b do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu. (docx 340 KB)

 


Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi maksymalnie 95%, w tym:

 • 85% środki EFS;
 • 10% krajowy wkład publiczny – budżet państwa.

Minimalny wkład własny beneficjenta do projektu wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi[1] 4 365 248,86 PLN, w tym:

 1. środki EFS w wysokości 3 905 748,98 PLN,
 2. krajowy wkład publiczny – budżet państwa w wysokości 459 499,88 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie


Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza prowadzona będzie na podstawie zapisów rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. Prawo do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym.

Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu.(docx 340 KB)

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instytucja Ogłaszająca Konkurs w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: op5.rpo@pomorskie.eu lub za pomocą faksu:
58 326 81 93.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 www.rpo.pomorskie.eu w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”.

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań, IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie ponoszą negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.

IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie www.rpo.pomorskie.eu są dedykowane konkretnemu konkursowi.

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców

Spotkanie informacyjne odbędzie się 11.12.2018 r. 

Prezentacje ze spotkania: 

 1. Specyfika i cel naboru (pptx 597 KB)
 2. System wyboru projektów (pptx 597 KB)
 3. Zasady kwalifikowalności wydatków (pptx 597 KB)
 4. Zakres działań możliwych do realizacji w ramach projektu (pptx 597 KB)