Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

RPO

11.4

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej RPO WP 2014-2020

12.01.2017

Zakończony 28.04.2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej Osi Priorytetowej 11 Środowisko RPO WP (konkurs nr RPPM.11.04.00-IZ.00-22-002/17).

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej RPO WP.

Instytucja Zarządzająca RPO WP informuje, iż konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w listopadzie 2017 roku.

Lista złożonych wniosków

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny wykonalności

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 21 kwietnia 2017 roku do 28 kwietnia 2017 roku

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w sierpniu 2017 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Augustyńskiego 2

80-819 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z zapisem na nośniku optycznym (CD lub DVD) osobiście w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

– w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres:

/x7tx0no864/SkrytkaESP lub /x7tx0no864/Skrytka

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 11 Regulaminu konkursu.


Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do następujących typów beneficjentów spośród wymienionych w pkt 6 opisu
Działania 11.4. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

1) jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,

2) związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

3) podmiotów wykonujących zadania jednostki samorządu terytorialnego /związku komunalnego,

4) innych jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną,

5) podmiotów działających w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym,

6) jednostek administracji rządowej,

7) organizacji pozarządowych,

8) PGL Lasy Państwowe i jego jednostek organizacyjnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typy projektu 1), 2) oraz 5) wymienione w pkt 5 opisu Działania 11.4. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

1) finansowanie ochrony i restytucji różnorodności gatunkowej i siedliskowej, w tym m.in. czynnej ochrony gatunkowej, monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych, opracowania i wdrażania programów odtwarzania i renaturalizacji ekosystemów, rewitalizacji siedlisk, przywracanie ciągłości korytarzy ekologicznych itp. między innymi ekosystemów strefy przybrzeżnej Morza Bałtyckiego,

2) kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu ochrony, rewaloryzacji i zabezpieczania obszarów chronionych, obejmujące, np. budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w wyznaczone miejsca (szlaki turystyczne: trasy rowerowe, szlaki piesze, szlaki wodne, ścieżki dydaktyczne; pomosty komunikacyjne; platformy widokowe; wieże obserwacyjne; parkingi itp.),

5) opracowanie planów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, a także realizacji zapisanych w nich działań.

Kryteria wyboru projektów

 

Kryteria formalne (tak/nie):

Obszar A – Podstawowe:

A.1. Poprawność złożenia wniosku

A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania

A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów

A.4. Partnerstwo

A.5. Kwalifikowalność wartości projektu

A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu

A.7. Pomoc publiczna

A.8. Montaż finansowy projektu

A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE

A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi

 

Kryteria wykonalności (tak/nie):

Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu

A.1. Możliwe warianty

A.2. Zakres rzeczowy projektu

A.3. Trwałość technologiczna

A.4. Poprawność procedury OOŚ

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu

B.1. Nakłady na realizację projektu

B.2. Założenia do analiz

B.3. Analiza finansowa projektu

B.4. Analiza ekonomiczna projektu

B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa

 

Kryteria strategiczne I stopnia (punktowe):

Obszar A – Wkład projektu w realizację Programu

A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu

A.2. Potrzeba realizacji projektu

A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu

A.4. Oddziaływanie projektu

Obszar B – Metodyka projektu

B.1. Kompleksowość projektu

B.2. Komplementarność projektu

 

Obszar C – Specyficzne ukierunkowanie projektu

C.1. Partnerstwo

C.2. Zaangażowanie mieszkańców

C.3. Poprawa stanu środowiska

C.4. Lokalizacja projektu

C.5. Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB)

Definicje kryteriów wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w wyciągu z Załącznika nr 3 do SzOOP RPO WP, który stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.


Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane będzie zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Działania 11.4. w SzOOP RPO WP.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania wynosi 5 000 000 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

IZ RPO WP przeznacza na konkurs kwotę 15 019 411 PLN w następującym podziale:

a) typy projektu 1) i 2): 10 513 588 PLN

b) typ projektu 5): 4 505 823 PLN


Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie


Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 9 Regulaminu konkursu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa.

Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy:

  • etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP,
  • etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.

Pytania i odpowiedzi

  • W sprawach dotyczących naboru dla Działania 11.4. informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:
  • Aleksandra Budny, tel. (58) 326 81 16, e-mail: a.budny@pomorskie.eu.
  • W sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:
  • Dariusz Pyśko, tel. (58) 326 82 43, e-mail: d.pysko@pomorskie.eu,
  • Andrzej Wrona, tel. (58) 326 81 13, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

1. Jaki jest wymagany status prawny planów ochrony dla parków krajobrazowych  opracowywanych w ramach projektu składanego do działania 11.4 RPO WP 2014-2020 ?

Plany ochrony dla parków krajobrazowych opracowane w ramach projektu nie muszą być zatwierdzone przez Sejmik Województwa, ale muszą być w wersji ostatecznej, która zostanie skierowana pod obrady Sejmiku Województwa.

 

2. W jaki sposób uregulować udział nadleśnictwa jako partnera w projekcie?

Zgodnie z interpretacją Ministra Finansów, jak wynika z art. 32 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, z późn. zm.), Lasy Państwowe są państwową jednostka organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej reprezentującą Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia. Zgodnie z ust. 2 tego artykułu regionalne dyrekcje lasów państwowych oraz nadleśnictwa to jednostki organizacyjne lasów państwowych. Ustawa nie wskazuje, by te jednostki organizacyjne miały osobowość  prawną.

Biorąc pod uwagę wyżej wskazane regulacje, należy stwierdzić, że jednostka ta nie spełnia żadnych kryteriów przypisanych podmiotom wymienionych w art. 9 pkt 1-13 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), które to kryteria zostały określone  w tej ustawie lub innych aktach prawnych regulujących funkcjonowanie tych jednostek. Lasy Państwowe nie spełniają również warunku określonego w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, gdyż – jak wskazano w ww. art. 32 ustawy o lasach, jest to jednostka nieposiadająca osobowości prawnej. W związku z powyższym ani Lasów Państwowych, ani ich jednostek organizacyjnych nie można zaliczyć do podmiotów, o których mowa w art. 9 ustawy o finansach publicznych. Tym samym, nie zaliczają się one do sektora finansów publicznych.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że w przypadku, gdyby Lasy Państwowe miały być partnerem  w projekcie, ich wybór powinien nastąpić zgodnie z procedurą określoną w art. 33 ust. 2 ustawy  z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217). Również w przypadku, gdyby to Lasy Państwowe miały przeprowadzić procedurę wyłaniania partnerów w projekcie, jako wnioskodawca, będą obowiązane do stosowania art. 33 ust. 2, jako podmiot spełniający kryteria określone w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy – prawo zamówień publicznych.