Raport z realizacji RPO WP 2014-2020 (z 31 października 2020 r.)