Raport z realizacji RPO WP 2014-2020 (z 31 grudnia 2018 r.)