Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Pożyczka Turystyczna to produkt adresowany do mikro i małych przedsiębiorstw realizujących przedsięwzięcia rozwojowe na terenie województwa pomorskiego, które prowadzą działalność związaną z usługami czasu wolnego, w tym działalność turystyczną, kulturalną, gastronomiczną i rehabilitacyjno-leczniczą.

Wsparcie udzielone w ramach Pożyczki Turystycznej  powinno przyczyniać się w szczególności do wprowadzenia nowych usług/produktów, poszerzenia oferty usług/produktów, podniesienia jakości/standardu oferty usług /produktów, kompleksowości oferty usług/produktów lub wydłużenia okresu turystycznego.

Pożyczki mogą zostać przyznane w szczególności na następujące typy przedsięwzięć:

 • budowa, przebudowa, rozbudowa oraz remont obiektów wraz z ich wyposażeniem oraz otoczeniem w celu ich przystosowania na cele turystyczne, gastronomiczne, kulturalne, sportowo- rekreacyjne, odnowy biologicznej, rehabilitacyjne,
 • budowa, przebudowa, rozbudowa oraz remont obiektów, infrastruktury, związanych z rozwojem działalności,
 • tworzenie nowych trwałych miejsc pracy,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • inwestycje w maszyny, urządzenia, informatyzację mające na celu zwiększenie jakości, standardu świadczonych usług / wytwarzanych produktów regionalnych, tradycyjnych, oraz ich rozwój,
 • wytwarzanie nowych produktów regionalnych, ekologicznych, kulinarnych,
 • inwestycje w kreowanie i rozwój oferty turystycznej dedykowanej różnym grupom odbiorców,
 • tworzenie oraz rozwój parków i ogrodów tematycznych przyczyniających się do zagospodarowania czasu wolnego lub wzrostu ruchu turystycznego (np. parki: historyczne, rekreacyjne, naukowe, technologiczne, ogrody botaniczne),
 • inne cele inwestycyjne przyczyniające się do rozwoju działalności związanej z usługami czasu wolnego, w tym działalności turystycznej, kulturalnej, gastronomicznej i rehabilitacyjno-leczniczej.

Maksymalna wysokość pożyczki kształtuje się w przedziale od 500 tys. PLN do 750 tys. PLN.

Natomiast maksymalny okres spłaty Pożyczki uzależniony jest od jej wielkości i nie może być dłuższy niż:

 • 60 miesięcy – w przypadku Pożyczek w kwocie do 500 tys. PLN,
 • 72 miesiące – w przypadku Pożyczek w kwocie powyżej 500 tys. PLN

oraz może obejmować karencję w spłacie kapitału Pożyczki, której maksymalny okres wynosi 6 miesięcy od dnia uruchomienia Pożyczki, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki.

Ze względu na sezonowość dochodową charakterystyczną dla niektórych przedsięwzięć, dopuszcza się możliwość zastosowania sezonowego systemu (wyłącznie na warunkach rynkowych) spłat Pożyczki, przy czym okres spłaty nie może być dłuższy niż określony powyżej.

Przedsiębiorcy dotknięci skutkami epidemii COVID-19, którzy otrzymali wspomniane pożyczki, mogą wnioskować o dodatkowe 6 miesięcy w zawieszeniu spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych.

 

Pożyczka Turystyczna może być przeznaczona wyłącznie na cele inwestycyjne lub inwestycyjno-obrotowe przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa, przy czym finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe maksymalnie do 20% wartości Pożyczki z zastrzeżeniem, że w przypadku Pożyczki o wartości powyżej 500 tys. PLN nie może wynosić więcej niż 100 tys. PLN.

Pożyczka udzielana będzie przez pośrednika finansowego na warunkach rynkowych.

Na podstawie ogłoszonego przez Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. postępowania w zakresie wyboru pośredników finansowych w celu wdrożenia i zarządzania ww. instrumentem finansowym, wybrani zostali:

 • Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. oraz
 • Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

Ww. pośrednicy finansowi zakończyli budowę portfeli i nabór wniosków na Pożyczkę Turystyczną.