Pożyczka na Wsparcie Edukacji Przedszkolnej o wartości od 500 tys. zł do 5 mln zł, adresowana jest do podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić przedszkole, wybudować lub zakupić odpowiedni lokal czy też podnieść standard już istniejącej placówki na terenie województwa pomorskiego. 

Pożyczka może być przeznaczona wyłącznie na wspieranie projektów mających na celu zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego w przedszkolach na obszarach miejskich województwa pomorskiego. 
Środki z Pożyczki udzielanej inwestorowi będą przeznaczone na finansowanie wydatków inwestycyjnych (majątkowych) obejmujących w szczególności wydatki na:
  • dokumentację niezbędną do przygotowania przedsięwzięcia inwestycyjnego;
  • zakup nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej, która zostanie przeznaczona na cel zgodny z niniejszą Metryką;
  • nadzór inwestorski i autorski, inżyniera kontraktu;
  • wykonanie robót budowlanych, tj. budowę (w tym odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego), przebudowę, montaż, remont lub rozbiórkę obiektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia inwestycji na rzecz wychowania przedszkolnego;
  • prace wykończeniowe;
  • zakup i montaż wyposażenia;
  • zakup pomocy dydaktycznych.
Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 10 lat. Karencja w spłacie kapitału pożyczki może wynosić maksymalnie 2 lata od daty wypłaty jakiejkolwiek kwoty pożyczki i zawiera się w okresie spłaty. Oprocentowanie Pożyczki może zostać ustalone jako:
  • stałe w całym okresie spłaty Pożyczki, w wysokości stopy referencyjnej powiększonej o 50 punktów bazowych (0,5 p.p.);
  • zmienne w okresach rocznych, liczonych od dnia zawarcia umowy Pożyczki, w wysokości stopy referencyjnej.

Dane kontaktowe podmiotu oraz odesłanie do szczegółowych parametrów i warunków finansowych Pożyczki znajdują się poniżej:

 

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

ul. Straganiarska 24-27

80-837 Gdańsk

e-mail: biuro@pfr.pomorskie.eu

tel.: 58 58 58 950

https://pfr.pomorskie.eu/oferta/pozyczka-na-wsparcie-edukacji-przedszkolnej/