Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Pożyczka Miejska to instrument finansowy skierowany do podmiotów poszukujących finansowania na realizację inwestycji infrastrukturalnych. Pula środków przeznaczonych na pożyczki wynosi 120 mln zł.

Głównym celem finansowania jest poprawa konkurencyjności oraz atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej miast województwa pomorskiego, a także wzmocnienie potencjału społecznego i gospodarczego regionu.

Pożyczki Miejskie będą udzielane na finansowanie Przedsięwzięć Inwestycyjnych w miastach województwa pomorskiego, obejmujących:

  • regenerację zdegradowanych obszarów miejskich (w szczególności poprzemysłowych, powojskowych, pokolejowych, portowych, przyportowych, mieszkaniowych, usługowych) ukierunkowaną na wprowadzenie nowych lub przywrócenie dotychczasowych funkcji;
  • budowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie Obiektów użyteczności publicznej w miastach wraz z zagospodarowaniem otoczenia;
  • rozbudowę lub modernizację i wyposażenie istniejącej infrastruktury kulturalnej w miastach wraz z niezbędnym zagospodarowaniem otoczenia;
  • budowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie obiektów punktowej infrastruktury służącej rozwojowi funkcji gospodarczych (z wyłączeniem powierzchni o charakterze handlowym) wraz z niezbędnym zagospodarowaniem otoczenia;
  • ratowanie, przywracanie wartości i ochrona obiektów zabytkowych w miastach lub ich zespołów wraz z otoczeniem, m.in. poprzez prace rehabilitacyjne i modernizacyjne służące nadaniu im nowych funkcji (np. usług turystyki lub kultury), przy możliwym jednoczesnym zachowaniu funkcji dotychczasowych (w uzasadnionych przypadkach w zakresie obiektów o charakterze regionalnym, dopuszcza się realizację przedsięwzięć inwestycyjnych poza obszarami miejskimi);
  • podnoszenie jakości przestrzeni publicznej w ramach układów urbanistycznych;
  • budowę, rozbudowę, przebudowę lub modernizację punktowej lub liniowej infrastruktury transportu zbiorowego oraz zakup lub modernizację taboru, mających na celu w szczególności wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych, tworzenie systemów parkingowych i rozwój indywidualnej mobilności aktywnej (w uzasadnionych przypadkach również w obszarach funkcjonalnych miast).

Kwota pożyczki to od 300 tys. zł do 25 mln zł, zaś okres jej spłaty – do 15 lat w przypadku pożyczki nieprzekraczającej 5 mln zł, a do 20 lat w przypadku kwoty wyższej. Na wydatkowanie środków pożyczkobiorca będzie miał maksymalnie 4 lata od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki.

Oprocentowanie Pożyczki Miejskiej może być ustalone na poziomie rynkowym lub korzystniejszym niż rynkowe. Za udzielenie pożyczki pobierana będzie prowizja nie wyższa, niż 1,5% wartości Pożyczki Miejskiej.

Szczegółowe parametry i warunki finansowe Pożyczki Miejskiej dostępne na stronie Pomorskiego Funduszu Rozwoju.

Nabór na Pożyczkę Miejską przez Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. został zakończony.