Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Pożyczka eksportowa to produkt adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa pomorskiego, z której środki mogą być przeznaczone na uruchomienie lub zwiększenie skali działalności eksportowej.

Jednostkowe pożyczki mogą być przeznaczone i wydatkowane na finansowanie podejmowanych przez nich przedsięwzięć proeksportowych, w tym na:

 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych związanych z rozwojem działalności eksportowej,
 • inwestycji w maszyny, urządzenia, informatyzację oraz inne środki trwałe,
 • wytwarzanie nowych produktów i ich eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • inwestycji w rozwój oferowanych produktów oraz ich przystosowania (również opakowań) do specyficznych potrzeb rynku,
 • kreowania nowych potrzeb docelowej grupy klientów, a także reklamy i promocji, mających na celu utrzymanie lub pozyskiwanie nowych zagranicznych rynków zbytu,
 • wartości niematerialnych (np. doradztwa w zakresie promocji, wypracowanie instrumentów wspomagających uruchomienie działalności eksportowej),
 • dokumentacji niezbędnej do wdrożenia produktu na rynkach zewnętrznych (np. certyfikatów, licencji, pozwoleń),
 • innych celów inwestycyjnych lub inwestycyjno-obrotowych przyczyniających się do rozpoczęcia lub zwiększenia skali prowadzonej dotychczas działalności eksportowej.

Maksymalna wartość jednostkowej pożyczki lub suma wartości jednostkowych pożyczek udzielonych jednemu odbiorcy wsparcia wynosi 750 tys. PLN. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 84 miesiące i może obejmować karencję w spłacie kapitału Pożyczki, której maksymalny okres wynosi 12 miesięcy od dnia uruchomienia Pożyczki, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Pożyczki. Jednostkowe pożyczki są oprocentowane na warunkach rynkowych.

W związku w wybuchem epidemii COVID-19 i w celu zaspokojenia bieżących potrzeb przedsiębiorców dotkniętych jej skutkami, wprowadzono następujące zmiany parametrów produktu: 
• możliwość przeznaczenia do 100% kwoty pożyczki również na utrzymanie prowadzonej dotychczas działalności, w tym wynagrodzenia (wraz z narzutami) pracowników oraz osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne;
• możliwość rozliczenia pożyczki (udokumentowanie wydatkowania środków) w terminie 360 dni od daty wypłaty środków;
• możliwość ustalania oprocentowania w okresie pierwszych sześciu miesięcy obowiązywania umowy na poziomie 0%. 
Ponadto podmioty, który otrzymały wspomniane pożyczki, mogą wnioskować o dodatkowe 6 miesięcy w zawieszeniu spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych.

Na podstawie ogłoszonego przez Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. postępowania w zakresie wyboru pośredników finansowych w celu wdrożenia i zarządzania ww. instrumentem finansowym, wybrane zostało Powiślańsko-Kaszubskie Konsorcjum w składzie :

 • Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.
 • Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.
 • Towarzystwo Rozwoju Powiśla.

Ww. pośrednicy finansowi zakończyli budowę portfela i nabór wniosków na Pożyczkę Eksportową.