Do ARP S.A. jako Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WP 2014-2020 zostały oddelegowane zadania związane z wdrażaniem:

  • Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne (w Osi Priorytetowej 1 Komercjalizacja wiedzy)
  • Działania 1.2. Transfer wiedzy do gospodarki (w Osi Priorytetowej 1 Komercjalizacja wiedzy)
  • Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne (w Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa)

 

Przedsiębiorcy zainteresowani dofinansowaniem projektów powinni zwracać się bezpośrednio do ARP S.A.