Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Podstawę wdrażania instrumentów finansowych stanowi ocena ex-ante, która zgodnie z art. 37 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ma na celu zidentyfikowanie występowania zawodności mechanizmów rynkowych lub nieoptymalnego poziomu inwestycji, a także zapotrzebowanie na inwestycje publiczne, w tym typy instrumentów, które mają uzyskać wsparcie.

Proces oceny ex-ante dla instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP) był realizowany etapowo począwszy od kwietnia 2014 r., a jego efektem są następujące dokumenty:

  1. Ocena ex-ante dla instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020. Etap I: Analiza zapotrzebowania i dotychczasowych doświadczeń – raport zamówiony przez Instytucję Zarządzającą RPO WP (IZ RPO WP) i opracowany przez ekspertów zewnętrznych. Raport zawiera część diagnostyczną określającą zapotrzebowanie na IF  w obszarach tematycznych objętych RPO WP wraz z wnioskami z dotychczasowego wykorzystania instrumentów o charakterze zwrotnym w województwie pomorskim, w Polsce i w innych krajach europejskich.
  2. Ocena ex-ante dla instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Etap II: Strategia Inwestycyjna – raport zamówiony przez IZ RPO WP i opracowany przez ekspertów zewnętrznych. W raporcie zidentyfikowano podstawowe uwarunkowania oraz wyzwania, z jakimi należy się zmierzyć planując interwencję z wykorzystaniem IF. Przedstawiono także wstępne propozycje parametrów produktów finansowych uwzględniające bieżącą sytuację w regionie oraz dostępne schematy pomocy publicznej (w przypadkach, w których zasadne jest udzielanie wsparcia na warunkach innych niż rynkowe). Raport zawiera także ocenę ex-ante ryzyka dla projektowanych instrumentów gwarancyjnych.
  3. Strategia Inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – opracowanie stanowiące część nadrzędną rozstrzygnięć z zakresu instrumentów finansowych, wspólnych dla obszarów A i B. Dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 1285/100/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku oraz zaktualizowany przez Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr  955/173/16 z dnia z dnia 22 września 2016 roku.
  4. Strategia Inwestycyjna z Biznesplanem dla instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Obszar A – opracowanie zawierające szczegółowe parametry wdrażanych instrumentów finansowych, doprecyzowujące wybrane kwestie oraz wprowadzające dodatkowe rozstrzygnięcia wynikające z przyjętych rozwiązań wdrożeniowych dla obszaru tematycznego A tj. instrumentów finansowych w ramach:
  • Priorytetu Inwestycyjnego 1b/ Oś Priorytetowa 1,
  • Priorytetu Inwestycyjnego 3c/ Oś Priorytetowa 2.

Dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr  956/173/16 z dnia 22 września 2016 roku oraz zaktualizowany Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 94/301/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku, oraz Uchwałą nr 1077/90/19 z dnia 29 października 2019 r. oraz Uchwałą nr 288/136/20 z dnia 7 kwietnia 2020 r. oraz Uchwałą nr 1047/198/20 z dnia 12 listopada 2020 roku.

  1. Strategia Inwestycyjna z Biznesplanem dla instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Obszar B – opracowanie zawierające szczegółowe parametry wdrażanych instrumentów finansowych, doprecyzowujące wybrane kwestie oraz wprowadzające dodatkowe rozstrzygnięcia wynikające z przyjętych rozwiązań wdrożeniowych dla obszaru tematycznego B tj. instrumentów finansowych w ramach:
  • Priorytetu Inwestycyjnego 4a/ Oś Priorytetowa 10,
  • Priorytetu Inwestycyjnego 4c/ Oś Priorytetowa 10,
  • Priorytetu Inwestycyjnego 9b/ Oś Priorytetowa 8.

Dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr  957/173/16 z dnia 22 września 2016 roku oraz zaktualizowany Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1243/193/16 z dnia 1 grudnia 2016 roku, Uchwałą nr 1007/367/18 z dnia 27 września 2018 roku, Uchwałą nr 1033/85/19/ z 10 października 2019 roku oraz Uchwałą nr 1104/202/20 z dnia 26 listopada 2020 roku.

 

Wszystkie wymienione powyżej dokumenty dostępne są w zakładce „Ocena ex-ante dla instrumentów finansowych w ramach RPO WP 2014-2020″  pod następującym linkiem: https://rpo.kdmc.pl/o-programie/przeczytaj-analizy-raporty-i-podsumowania/ewaluacja/.