Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami. Poniżej dostępne są dane teleadresowe Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie pomorskim! Jest też możliwość zadania pytania poprzez formularz kontaktowy.

Uprzejmie informujemy, że informacje udzielone przez pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety na temat usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk

Telefony do konsultantów:
58 326 81 47
58 326 81 52
58 326 81 48

e-mail: pife.gdansk@pomorskie.eu

Godziny pracy punktu:
poniedziałek: 8.00 – 18.00
wtorek – piątek: 8.00 – 16.00

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1) – (dalej jako: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zarząd Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe nasze dane kontaktowe to adres e-mail pife.gdansk@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 175.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) iod@pomorskie.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia informacji, wyjaśnień oraz obsługi korespondencji dotyczącej treści formułowanych zapytań. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (tj. umowy) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. interesu publicznego) w związku z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (dalej Rozporządzenie ogólne) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także w celach archiwizacyjnych zgodnie ww. rozporządzeniem tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
 4. Dane osobowe będą udostępniane pozostałym administratorom wymienionym w art. 87 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Odbiorcami danych będą podmioty, którym zlecimy świadczenie usług serwisowych dla użytkowników strony internetowej www.rpo.pomorskie.eu. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, z uwzględnieniem postanowień art. 82 i art. 65 Rozporządzenia ogólnego. Bieg okresu, o którym mowa powyżej zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w projekcie albo na wniosek Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 82 ust. 2 ww. rozporządzenia.
 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia umowy na świadczenie powyższych usług. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji powyższych usług.

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku

Słupski Inkubator Technologiczny
ul. Portowa 13B
76-200 Słupsk

Telefony do konsultantów:
59 714 18 44
59 714 18 45

e-mail: pife.slupsk@arp.gda.pl

Godziny pracy punktu:

poniedziałek: 8.00 – 18.00
wtorek – piątek: 8.00 – 16.00

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1) – (dalej jako: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (ARP) z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472D. Pozostałe nasze dane kontaktowe to adres e-mail: pife.slupsk@arp.gda.pl, tel. 58 32 68 175.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej rodo@arp.gda.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia informacji, wyjaśnień oraz obsługi korespondencji dotyczącej treści formułowanych zapytań. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (tj. umowy) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. interesu publicznego) w związku z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (dalej Rozporządzenie ogólne) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także w celach archiwizacyjnych zgodnie ww. rozporządzeniem tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
 4. Dane osobowe będą udostępniane pozostałym administratorom wymienionym w art. 87 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Odbiorcami danych będą podmioty, którym zlecimy świadczenie usług serwisowych dla użytkowników strony internetowej www.rpo.pomorskie.eu. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, z uwzględnieniem postanowień art. 82 i art. 65 Rozporządzenia ogólnego. Bieg okresu, o którym mowa powyżej zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w projekcie albo na wniosek Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 82 ust. 2 ww. rozporządzenia.
 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia umowy na świadczenie powyższych usług. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji powyższych usług.

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach

Urząd Gminy Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice

Telefony do konsultantów:
+48 536 376 207
+ 48 536 278 316

e-mail: pife.chojnice@lgdzc.pl

Godziny pracy punktu:

poniedziałek: 7.00 – 17.00
wtorek – piątek: 7.00 – 15.00

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1) – (dalej jako: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej, ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno Pozostałe nasze dane kontaktowe to adres e-mail: pife.chojnice@lgdzc.pl, tel. 536-278-316, 536-376-207
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) –
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia informacji, wyjaśnień oraz obsługi korespondencji dotyczącej treści formułowanych zapytań. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (tj. umowy) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. interesu publicznego) w związku z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (dalej Rozporządzenie ogólne) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także w celach archiwizacyjnych zgodnie ww. rozporządzeniem tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
 4. Dane osobowe będą udostępniane pozostałym administratorom wymienionym w art. 87 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Odbiorcami danych będą podmioty, którym zlecimy świadczenie usług serwisowych dla użytkowników strony internetowej www.rpo.pomorskie.eu. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, z uwzględnieniem postanowień art. 82 i art. 65 Rozporządzenia ogólnego. Bieg okresu, o którym mowa powyżej zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w projekcie albo na wniosek Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 82 ust. 2 ww. rozporządzenia.
 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia umowy na świadczenie powyższych usług. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji powyższych usług.

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku

ul. Grunwaldzka 22/2
82-200 Malbork

Telefony do konsultantów:
+48 665 333 780
+48 665 333 790

e-mail: pife.malbork@koloryzycia.org.pl

Godziny pracy punktu:

poniedziałek: 8.00 – 18.00
wtorek – piątek: 8.00 – 16.00

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1) – (dalej jako: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie stowarzyszenie Kolory Życia, Plac św. Grzegorza 5, 83-110 Tczew, prowadzące Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku ul. Grunwaldzka 22/2, 82-200 Malbork. Pozostałe nasze dane kontaktowe to adres e-mail: pife.malbork@koloryzycia.org.pl, tel. 58 32 68 175.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może się Pan(-ni) skontaktować w sprawach ochrony Pana(-ni) danych osobowych oraz realizacji Pana(-ni) praw pod następującym adresem poczty elektronicznej: iod@polsignal.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia informacji, wyjaśnień oraz obsługi korespondencji dotyczącej treści formułowanych zapytań. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (tj. umowy) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. interesu publicznego) w związku z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (dalej Rozporządzenie ogólne) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także w celach archiwizacyjnych zgodnie ww. rozporządzeniem tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
 4. Dane osobowe będą udostępniane pozostałym administratorom wymienionym w art. 87 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Odbiorcami danych będą podmioty, którym zlecimy świadczenie usług serwisowych dla użytkowników strony internetowej www.rpo.pomorskie.eu. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, z uwzględnieniem postanowień art. 82 i art. 65 Rozporządzenia ogólnego. Bieg okresu, o którym mowa powyżej zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w projekcie albo na wniosek Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 82 ust. 2 ww. rozporządzenia.
 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia umowy na świadczenie powyższych usług. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji powyższych usług.