W perspektywie 2021-2027 wdrażanie programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 wspierać będą następujące aplikacje centralnego systemu teleinformacyjnego:

 

SL2021 Projekty – aplikacja zapewniająca obsługę procesów i komunikację pomiędzy beneficjentami i pracownikami instytucji systemu wdrażania obsługującymi ich projekty, w szczególności w zakresie gromadzenia i przesyłania danych dotyczących:

  • wniosków o płatność, ich weryfikacji, w tym zatwierdzania, poprawiania, odrzucania i wycofywania,
  • harmonogramów finansowych, ich weryfikacji w tym zatwierdzania, poprawiania i wycofywania,
  • zamówień publicznych i kontraktów,
  • osób zatrudnionych do realizacji projektów, tzw. bazy personelu;
  • instrumentów finansowych,
  • projektów grantowych.

Dostępne instrukcje:

Link do SL2021 Projekty

 

System Monitorowania EFS (SM EFS) – system przeznaczony jest do monitorowania efektów realizacji projektów dofinansowanych z EFS poprzez przetwarzanie danych osób oraz instytucji bezpośrednio objętych wsparciem w ramach realizowanych projektów.

Dostępna instrukcja:

Link do aplikacji System Monitorowania EFS

 

Baza Konkurencyjności (BK2021) – aplikacja wspierająca realizację zasady konkurencyjności, o której mowa w podrozdziale 3.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Dostępne instrukcje:

Link do Bazy Konkurencyjności