Zasady wdrażania RPO WP 2014-2020 (z 31 stycznia 2017 r.)

01.02.2017

Plik dokumentu

Zasady wdrażania RPO WP 2014-2020 mają charakter poradnika dla wnioskodawców i beneficjentów Programu, z wyjątkiem załączników nr:

  • 4 „Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020″,
  • 9 „Wytyczne dotyczące udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020″,
  • 13 „Wytyczne dotyczące programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020″,

które posiadają status wytycznych programowych w rozumieniu ustawy wdrożeniowej. Do stosowania tych wytycznych IZ RPO WP 2014-2020 zobowiązuje beneficjentów Programu postanowieniami umowy o dofinansowanie albo decyzji o dofinansowaniu projektu oraz instytucje pośredniczące we wdrażaniu wybranych Działań i Poddziałań RPO WP 2014-2020 na mocy podpisanych z nimi umów lub porozumień.

Załączniki