Zarząd Województwa Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP), w dniu 22 września wybrał do dofinansowania projekt pt. Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+).

Projekt dotyczy uruchomienia zwrotnego wsparcia na rozwój działalności innowacyjnej, w tym naukowo-badawczej oraz wzmocnienia konkurencyjności pomorskich przedsiębiorców.

Beneficjentem jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który pełniąc rolę Menadżera Funduszu Funduszy, przeprowadzać będzie nabory na pośredników finansowych, którzy z kolei będą oferować wsparcie przedsiębiorcom.

Wsparcie obejmuje szeroką gamę produktów finansowych, w tym pożyczki na innowacje, wejścia kapitałowe, poręczenia, mikropożyczki, pożyczki rozwojowe, czy inwestycyjne. 

Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 430 mln zł, w tym wartość środków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 365,4 mln zł.  

Projekt realizowany będzie w ramach dwóch Osi Priorytetowych RPO WP:

OP 1   Komercjalizacja wiedzy

Działanie 1.1  Ekspansja przez innowacje

Poddziałanie 1.1.2      Ekspansja przez innowacje – wsparcie pozadotacyjne

OP 2   Przedsiębiorstwa

Działanie 2.1  Inwestycje podstawowe

Działanie 2.2  Inwestycje profilowane

Poddziałanie 2.2.2      Inwestycje profilowane – wsparcie pozadotacyjne

 

Projekt będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Efektem realizacji Projektu będzie wsparcie co najmniej 2 000 przedsiębiorców, a kolejni otrzymają finansowanie ze środków zwracanych.

Podpisanie Umowy na realizację Projektu pomiędzy Zarządem Województwa Pomorskiego oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego odbędzie się w dniu 30 września 2016 roku o godzinie 13:15, podczas posiedzenia Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 w Gdańsku (Stadion Energa Gdańsk, Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk, reprezentacyjna sala Atom Club).