Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zawiesza konkurs RPPM.05.03.00-IZ.00-22-001/20 w ramach Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3.

Przyczyna zawieszenia

W związku z rekomendacjami z dnia 13 marca 2020 r. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, które dotyczą możliwych działań do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z środków UE oraz uwzględniając licznie wpływające postulaty potencjalnych wnioskodawców o zmianę terminu naboru z powodu zamknięcia placówek opieki nad dziećmi do lat 3 i braku możliwości w obecnych warunkach dotrzymania terminu naboru, niezbędne jest zawieszenie przedmiotowego konkursu do 1 czerwca 2020 r. z możliwością zmiany terminu zawieszenia.

Jednocześnie z uwagi na zmieniającą się sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie UE oraz podejmowanymi przez rząd działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce dopuszcza się również anulowanie konkursu.

Dalsze kroki

W terminie do 1 czerwca 2020 r. zostanie określony nowy termin zakończenia naboru lub zostaną podjęte dalsze decyzje dotyczące przedmiotowego konkursu. O tym fakcie poinformujemy Państwa niezwłocznie.