21 maja 2015 roku, uchwałą nr 434/43/15 Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP) zamykając tym samym proces konsultacji publicznych, które odbyły się w dniach 11-25 marca br.

Uchwalony dokument uwzględnia zmiany wynikające z analizy przeprowadzonej przez IZ RPO WP UWAG wniesionych w trakcie ww. konsultacji, a także zawiera Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 znajdujące się w Rozdziale 8 SzOOP RPO WP.

SzOOP RPO WP będzie podlegał dalszym pracom wraz z postępem realizacji RPO WP 2014-2020.

Zestawienie UWAG zgłoszonych podczas konsultacji publicznych projektu SzOOP RPO WP wraz ze sposobem ich uwzględnienia znajduje się poniżej.

IZ RPO WP pragnie podziękować wszystkim podmiotom i instytucjom zaangażowanym w proces konsultacji dokumentu.

Załączniki