Na podstawie Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027 z dnia 21 września 2022 r. Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2022 publikuje poniżej kryteria, które powinny spełniać osoby wyznaczane do Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027.

W stosunku do przedstawicieli podmiotów wchodzących w skład Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 obowiązuje wymóg posiadania nieposzlakowanej opinii. Ponadto, wyznaczeni przedstawiciele powinni spełniać następujące wymogi:

  1. posiadanie doświadczenia w obszarze dotyczącym realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 lub dziedzinie będącej bezpośrednio przedmiotem interwencji ww. Programu;
  2. aktywny udział i zaangażowanie w konsultowanie Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027;
  3. cechowanie się ogólnymi kompetencjami umożliwiającymi efektywne sprawowanie funkcji w Komitecie.

Wymogi określone w lit. a) – c) stanowią wskazówki jakimi powinny kierować się podmioty wyznaczające przedstawicieli do Komitetu. Ich spełnianie nie podlega weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.