29 czerwca 2021 roku wybrano do dofinansowania projekt złożony w trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest przeciwdziałanie i ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych z zakresu zdrowia psychicznego dla mieszkańców województwa pomorskiego, w szczególności dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, dotkniętych bezpośrednio i pośrednio skutkami pandemii.

Efektem projektu będzie zwiększenie dostępu do usług społecznych, uzupełnionych usługami zdrowotnymi, świadczonych w lokalnej społeczności w formie m.in. porad psychologicznych i psychoterapeutycznych.

Okres realizacji: 01.05.2021 – 30.06.2023

Kwota projektu ogółem: 4 999 641,25 PLN

Kwota dofinansowania ze środków UE i budżetu państwa: 4 499 677,12 PLN

Lista projektów wybranych do dofinansownia (pdf 211KB)