W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na wsparcie płynności przedsiębiorstw dotkniętych skutkami COVID-19 przekierowane zostało ponad 50 mln zł ze środków przeznaczonych na udzielanie pożyczek – uruchomiona została specjalna pożyczka płynnościowa.

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA w wysokości do 150 tys. zł oferowana jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na bardzo korzystnych warunkach. Dla większości przedsiębiorstw pożyczka jest nieoprocentowana. Okres spłaty sięga 5 lat, podczas których możliwe jest nawet kilkukrotne zawieszanie obowiązku spłaty raty kapitałowej albo raty kapitałowo-odsetkowej (łączny okres takich wakacji kredytowych nie może jednak przekroczyć 12 miesięcy).

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej, czyli na kapitał obrotowy. Finansowanie może więc objąć koszty wynagrodzeń pracowników, spłatę zobowiązań handlowych i finansowych, zakup towarów, materiałów czy półproduktów lub inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania firmy.

Możliwe jest również przeznaczenie środków na inwestycje, jeśli przedsiębiorca wykaże, że jest to uzasadnione w warunkach epidemii COVID-19.

Pośrednicy finansowi, którzy udzielają pożyczki płynnościowej:

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Szczegóły oferty dostępne są na stronie internetowej Pośrednika.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA

Szczegóły oferty dostępne są na stronie internetowej Pośrednika.