Ciąg czterech znaków graficznych przedstawiających na pierwszym niebieski prostokąt z trzema gwiazdkami, jedną białą, jedną czerwoną i jedną żółtą, po prawej stronie znaku napis "Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich", kolejny znak to biało-czerwona flaga polski obok której znajduje się zapis "Rzeczpospolita Polska", obok znajduje się zapis "Dofinansowane przez Unię Europejską i obok znak przedstawiający flagę unii Europejskiej, obok znajduje się znak przedstawiający niebieskie i zielone linie z zapisem obok "Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0"

W dniu 16 kwietnia 2024 r. została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, a Województwem Pomorskim na realizację projektu „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0”. Jest to kontynuacja wcześniejszych działań prowadzonych w latach 2015-2022, których celem było wspieranie gmin województwa pomorskiego w prowadzeniu procesów rewitalizacji.

Hasłem przewodnim działań, które będą prowadzone w województwie pomorskim jest „Rewitalizacja receptą na lepszy klimat”. W ramach Pomorskiej Inicjatywy Rewitalizacyjnej chcielibyśmy się skupić na dalszym wspieraniu miast województwa w poszerzaniu wiedzy na temat rewitalizacji, co w konsekwencji ma spowodować, że kolejne miasta podejmą trud wyznaczenia obszarów zdegradowanych, przygotowania programu rewitalizacji i realizacji projektów rewitalizacyjnych. Cały czas istnieje potrzeba wsparcia merytorycznego miast zarówno w formie szkoleń/warsztatów jak również w formie wsparcia doradczego. Jednocześnie widzimy potrzebę konsekwentnego poszerzania wiedzy w miastach w obszarze przeciwdziałania skutkom zmian klimatu oraz poprawie estetyki przestrzeni publicznej w mieście.

Zadania realizowane w ramach Projektu

Projekt obejmuje działania edukacyjne, doradztwo i wsparcie gmin w zakresie prowadzenia działań rewitalizacyjnych zgodnie z ustawą o rewitalizacji. Zaplanowywane działania obejmują m.in.:

  • warsztaty i szkolenia z zakresu rewitalizacji dla przedstawicieli gmin i partnerów procesu rewitalizacji;
  • warsztaty i szkolenia z zakresu klimatycznej regeneracji miasta i kształtowania przestrzeni publicznej dla przedstawicieli gmin i partnerów procesu rewitalizacji;
  • wsparcie doradcze dla gmin z zakresu rewitalizacji;
  • organizację krajowych wizyt studyjnych mających na celu wymianę doświadczeń w obszarze rewitalizacji i rozwoju miast w tym ich klimatycznej regeneracji;
  • promocję rewitalizacji, w tym utrzymanie i aktualizację serwisu poświęconego rewitalizacji;
  • organizację szkoleń poświęconych dziedzictwu kulturowemu w rewitalizacji we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa i Zespołem ds. rewitalizacji województwa kujawsko – pomorskiego;
  • Regionalne Granty na Rewitalizację.

Grupy docelowe

Projekt skierowany jest przede wszystkim do przedstawicieli gmin miejskich i miejsko-wiejskich z terenu województwa pomorskiego, przez których należy rozumieć włodarzy, sekretarzy, skarbników, radnych, pracowników urzędów miast (gmin) i gminnych jednostek organizacyjnych oraz partnerów procesu rewitalizacji (członków komitetów rewitalizacji, organizacji pozarządowych, pracowników starostw powiatowych, przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorców itp.). Ze wsparcia skorzystają również przedstawiciele Zespołu ds. rewitalizacji funkcjonującego w UMWP.

Cele Projektu

Celem Projektu jest wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych poprzez wsparcie szkoleniowe, doradcze oraz regionalne granty. Dodatkowym celem jest wsparcie funkcjonowania Zespołu ds. rewitalizacji działającego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, który zapewniać będzie doradztwo i wsparcie dla gmin w zakresie prowadzenia działań rewitalizacyjnych.

Efekty, rezultaty Projektu

Dzięki udziałowi w projekcie gmina zbuduje trwały potencjał do realizacji działań rewitalizacyjnych. Zwiększą się kompetencje jej kadr w oparciu o pozyskaną specjalistyczną wiedzę na temat opracowywania i wdrażania programów rewitalizacji, a także z zakresu klimatycznej regeneracji miasta i kształtowania przestrzeni publicznej. Naszym celem jest żeby w kolejnych latach rewitalizacja nie była utożsamiana ze słowem „betonoza”, a stanowiła prawdziwą „receptę na lepszy klimat”. Poniżej przedstawiono najważniejsze rezultaty planowanych działań:

Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów: 635

Liczba udzielonych dotacji na realizację projektów wzmacniających potencjał beneficjentów (w ramach Regionalnych Grantów na Rewitalizację): 35

Liczba gmin objętych formami szkoleniowymi: 35

Liczba przeprowadzonych spotkań edukacyjnych/szkoleniowych: 23

Liczba gmin objętych wsparciem doradczym: 28

Liczba przeprowadzonych spotkań edukacyjnych/ szkoleniowych dla Członków Zespołu ds. rewitalizacji: 5

Wartość Projektu i wysokość wkładu Funduszy Europejskich

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 5 000 000,00 zł. Projekt współfinansowany jest w 79,71% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz w 20,29% z budżetu państwa.

Okres realizacji Projektu

Projekt realizowany będzie w latach 2024-2027.

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie