Komitet Monitorujący to niezależny organ doradczo-opiniodawczy dla Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawach związanych z wdrażaniem programu FEP 2021-2027. Jego zadaniem jest zapewnienie skutecznej i sprawnej realizacji tego programu, a przede wszystkim społeczna kontrola nad wydatkowaniem środków unijnych w naszym regionie. Pierwsze posiedzenie Komitetu odbyło się 29 marca 2023 r.

Komitet Monitorujący program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 został powołany 26 stycznia 2023 r. uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego.

Kto wchodzi w skład Komitetu Monitorującego?

Organ ten liczy 53 członków, wśród których jest 5 przedstawicieli reprezentujących Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucję Zarządzającą programem, 9 przedstawicieli strony rządowej oraz 39 przedstawicieli partnerów, takich jak np. organizacje pozarządowe, Lokalne Grupy Działania i Lokalne Grupy Rybackie, organizacje związkowe i organizacje pracodawców czy też podmioty reprezentujące środowiska naukowe i gospodarcze.

W skład Komitetu wchodzi także 11 obserwatorów wśród których jest m.in. przedstawiciel tzw. Instytucji Audytowej i sektora bankowego. W jego pracach uczestniczą ponadto przedstawiciele Komisji Europejskiej, pełniący rolę monitorującą i doradczą.

Co znalazło się w programie pierwszego posiedzenia?

Pierwsze inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 odbyło się 29 marca 2023 r. Spotkanie otworzył jego przewodniczący, czyli marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, który m.in. przedstawił członków i obserwatorów Komitetu Monitorującego. Natomiast w dalszej części posiedzenia zostały zaprezentowane szczegółowe zapisy programu oraz projekty sześciu uchwał, w tym w sprawie przyjęcia metodyki i kryteriów wyboru projektów w ramach FEP.

Program został rozszerzony o dodatkowy punkt, tzn. wystąpienie Davide Ceccanti, przedstawiciela Komisji Europejskiej na temat Planu ewaluacji Polityki Spójności w perspektywie 2021-2027. W posiedzeniu wzięły też udział Magdalena Horodyska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Dorota Korczyńska z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia Komisji Europejskiej.

Marcin Szumny/Pomorskie.eu