Dokładnie 126 projektów zrealizowanych zostanie ze środków unijnych na obszarze metropolitalnym. Dotyczyć będą m.in. transportu miejskiego, modernizacji energetycznej budynków, rewitalizacji czy rozwoju usług społecznych. Specjalne porozumienie w tej sprawie zostało podpisane ze Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.

 

 

fot. Jacek Sowa/UMWP

 

Porozumienie w sprawie realizacji tzw. instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 zostało uroczyście podpisane 27 lutego 2024 r. W wydarzeniu tym wzięli udział m.in. marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, który jest prezesem Rady Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, oraz dyrektor Biura OMGGS Michał Glaser.

 

– Niejednokrotnie udowodniliśmy, że potrafi sprawnie zarządzać otrzymanymi funduszami europejskimi i jesteśmy w tej dziedzinie w ścisłej krajowej czołówce. Jedną z najcenniejszych kompetencji, którą nieustannie rozwijamy w naszym regionie, jest umiejętność szerokorozumianej partnerskiej współpracy – mówi marszałek Mieczysław Struk. – Obszarem, w którym partnerstwa mają wyjątkowe, znaczenie są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

 

 

 

fot. Jacek Sowa/UMWP

 

Co to takiego ZIT?

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są formą współpracy powiązanych ze sobą samorządów, które dzięki wsparciu funduszy europejskich mogą realizować określone przedsięwzięcia, a tym samym rozwiązywać wspólne problemy.

Przypomnijmy, że w latach 2014-2020 w ramach ZIT podpisano 179 umów na łączną kwotę 2 mld zł, z czego dofinansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego wyniosło ponad 1,1 mld zł.

Korzyści z działania ZIT w województwie pomorskim mieszkańcy odczuwają każdego dnia. Na przykład ponad 200 budynków użyteczności publicznej oraz 750 gospodarstw domowych przeszło modernizację energetyczną. Dzięki temu mieszkańcy płacą mniej za prąd. Wybudowano 21 węzłów przesiadkowych z prawie 30 obiektami „parkuj i jedź” oraz wiele kilometrów nowych dróg rowerowych, co usprawniło komunikację. Zrewitalizowano osiem miast metropolii, zagospodarowując m.in. place, podwórka i parki. I to nie tylko w wybranych dzielnicach Gdańska czy Gdyni, ale też w Pucku, Wejherowie, Żukowie, Kartuzach, Rumi czy Tczewie.

Ważne były również projekty społeczne. Powstały centra wsparcia i terapii rodzin, kluby rodzica i integracji społecznej oraz domy sąsiedzkie. Wsparciem objęto 14 tys. osób bezrobotnych, a wielu z nich otrzymało środki na rozpoczęcie działalność gospodarczą lub znalazło pracę. Ponadto, dzięki ZIT mieszkańcy Pomorza korzystają dziś z nowoczesnych obiektów opieki zdrowotnej, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz zatrudniających przeszkolony personel.

 

ZIT będzie kontynuowany

Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego w najbliższych latach w 46 metropolitalnych gminach i powiatach realizowane będą kolejne ważne dla mieszkańców projekty.

– Dostrzegamy i doceniamy fakt, że we współdziałaniu jest siła i szansa na osiągnięcie celów, jakie stawia przed regionem i krajem polityka spójności Unii Europejskiej. Dzięki porozumieniu podpisanemu ze Stowarzyszeniem OMGGS kontynuowane będą prace nad wspólnymi inicjatywami, które przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców Pomorza – podkreśla marszałek Mieczysław Struk.

Będą to przede wszystkim projekty z zakresu mobilności miejskiej, m.in. nowa linia tramwajowa w Gdańsku czy nowe węzły przesiadkowe, a także dotyczące poprawy efektywności energetycznej i dostosowania do zmian klimatu, w tym termomodernizacje szkół i przedszkoli. Chodzi też o projekty społeczne, obejmujące np. wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży. Mają też powstać domy dziennego pobytu dla osób starszych i z niepełnosprawnościami oraz kluby seniora. Część z planowanych działań będzie związana z integracją migrantów.

Łącznie na 126 projektów ZIT w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza przeznaczonych zostanie 780 mln zł.

 

Autor: Marcin Szumny/UMWP