Do 31 marca 2023 r. Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił 2 320 projektom dofinansowania o łącznej wartości ok. 8,4 mld zł, co stanowi 98,7% budżetu Programu. Całkowita wartość realizowanych obecnie projektów opiewa na kwotę 12,4 mld zł. Wypłaciliśmy beneficjentom 6,6 mld zł, co stanowi 77,5% budżetu Programu.

Celem raportu jest prezentacja aktualnego stanu realizacji RPO WP 2014-2020 oraz osiągniętych wybranych efektów w poszczególnych obszarach wsparcia, m.in. transporcie publicznym, edukacji, ochronie zdrowia, integracji społecznej, kształceniu zawodowym młodzieży, wsparciu przedsiębiorców.

Raport zawiera dane obejmujące:

  • aktualny postęp finansowy, tj. wartość i liczbę podpisanych umów o dofinansowanie, wartość środków wypłaconych beneficjentom i zatwierdzonych przez Komisję Europejską,
  • aktualny postęp rzeczowy, tj. efekty, jakie udało się do tej pory osiągnąć dzięki realizacji Programu,
  • syntetyczną charakterystykę najważniejszych obszarów, w jakich zostało udzielone wsparcie w Programie.

Załączniki