Zakończył się wybór reprezentantów pomorskich lokalnych grup działania w powołanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Podkomitecie ds. rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Będą nimi: Pani Ewa Czeplina, Pan Marcin Heron oraz Pani Angelika Kallas (stały zastępca).

Wybór przedstawicieli odbył się zgodnie z rekomendacjami dotyczącymi wyłonienia przedstawicieli lokalnych grup działania do składu Podkomitetu, przyjętymi Uchwałą Podkomitetu nr 4/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. i został dokonany przez Pomorską Sieć Leader.

Podkomitet ds. rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność powołany został w kwietniu 2023 r. w celu monitorowania wdrażania wielofunduszowych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zgodnie z zapisami art. 31 ust.3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. W jego skład (w charakterze członków i obserwatorów) wchodzą przedstawiciele m.in: Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, samorządów województw, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz wielofunduszowych lokalnych grup działania.
Do zadań Podkomitetu należy, m.in. monitorowanie realizacji instrumentu RLKS oraz strategii rozwoju lokalnego oraz wypracowywanie propozycji działań i rekomendacji podnoszących efektywność realizacji instrumentu.