21 maja 2015 roku, uchwałą nr 432/43/15 Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął projekt Zasad wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiący projekt wytycznych programowych w myśl art. 7 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.

Przedmiotowy dokument reguluje kwestie szczegółowe Programu, poprzez doprecyzowanie oraz uzupełnienie warunków i procedur określonych w wytycznych horyzontalnych opublikowanych przez MIR. Jego zapisy będą stanowić podstawę do formułowania regulaminów konkursów oraz wezwań do złożenia wniosków w ramach naborów prowadzonych w trybie pozakonkursowym. Do stosowania Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 zobowiąże beneficjentów Programu postanowieniami umowy o dofinansowanie albo decyzji o dofinansowaniu projektu.

Zgodnie z przepisami art. 7 ust. 2 ustawy wdrożeniowej niniejszy projekt Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 został przedstawiony Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju celem potwierdzenia jego zgodności z wytycznymi horyzontalnymi, w związku z czym zapisy dokumentu nie mają jeszcze kształtu ostatecznego i mogą ulec zmianie po zaopiniowaniu przez MIR w przedmiotowym zakresie.

Projekt Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020