Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania informacyjnego dedykowanego konkursowi z Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3, które odbyło się  29.05.2018 r. w Gdańsku.

1. Warunki naboru 

2. Cel i specyfika konkursu 

3. Kwalifikowalność wydatków 

4. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi