1. Z jaką datą będą kwalifikowalne koszty w związku z projektami składanymi w odniesieniu planowanego konkursu w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja (Poddziałanie 6.1.2.)?

W ramach konkursu kwalifikowalne są wydatki poniesione z tytułu realizacji projektu nie wcześniej niż od dnia ogłoszenia konkursu przez IOK.

 

 1. Czy jest możliwość przyspieszenia terminu (przed styczniem 2016 r.) ogłoszenia wyników konkursu?

Założony termin rozstrzygnięcia oraz ogłoszenia wyników konkursu w ramach Poddziałania 6.1.2 wynika z procedury oceny, jednakże IOK dołoży wszelkich starań w celu przyspieszenia ww. terminu.

 

 1. Czy przychody uzyskane przez Centrum Integracji Społecznej w ramach prowadzonych warsztatów dofinansowanych z Osi Priorytetowej 6 Integracja (Poddziałanie 6.1.2.) będą pomniejszać kwotę dotacji?

Przychody uzyskane przez Centrum Integracji Społecznej w ramach prowadzonych warsztatów dofinansowanych z Osi Priorytetowej 6 Integracja nie pomniejszają kwoty dotacji, tylko pomniejszają kwotę poniesionych wydatków kwalifikowalnych. Uznaje się, że dochód incydentalny wygenerowany w trakcie realizacji projektu stanowi jego dodatkowe źródło finansowania.

 

 1. Czy podmiot, nie wymieniony w Karcie Projektu jako realizator może aplikować o środki powołując się na uzgodnienia w ramach ZPT MOF (np. firma szkoleniowa, agencja zatrudnienia)?

Powoływać się na uzgodnienia w ramach ZPT mogą wyłącznie podmioty wymienione w Karcie projektu.

 

 1. Czy podmioty wymienione w Karcie Projektu, w ramach sukcesywnie ogłaszanych konkursów, mogą samodzielnie (lub w mniejszych grupach) aplikować o środki na realizacje tylko pewnego elementu z uzgodnień z ZPT MOF, korzystając jednocześnie z preferencji, jakie daje ZPT?

Tak, mogą. Należy jednak pamiętać o konieczności spełnienia wszystkich zawartych w ZPT uzgodnień dot. m.in. wartości dofinansowania, form wsparcia, grup docelowych i zadeklarowanych do osiągniecia wartości wskaźników. Projekty wynikające z uzgodnionego w ramach ZPT przedsięwzięcia będą weryfikowane, także łącznie pod kątem wyżej wymienionych warunków i tylko po ich spełnieniu będą mogły zostać objęte preferencjami dla ZPT.

 

 1. Czy środki uzyskane na utworzenie i działalność Centrum Integracji Społecznej z projektu dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja (Poddziałanie 6.1.2.) mogą stanowić wkład własny przy ubieganiu się o środki z funduszu PFRON na dostosowanie pomieszczeń w CIS do potrzeb osób niepełnosprawnych?

Co do zasady, wydatki beneficjenta finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego nie mogą być wnoszone jako wkład własny do innego projektu, z uwagi na konieczność spełnienia podstawowej zasady kwalifikowalności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, tj. wydatek jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu, a więc musi mieć bezpośredni związek z projektem. Dodatkowo, możliwość wnoszenia środków wydatkowanych w ramach projektu finansowanego z EFS do innego projektu realizowanego przez danego beneficjenta należy rozpatrywać w kontekście zagrożenia wystąpienia podwójnego finansowania wydatków. W projektach finansowanych z EFS nie ma bowiem możliwości kwalifikowania wydatków, które ostatecznie nie są niezbędne do realizacji projektu, a tym samym dotyczą innego projektu. Niemniej jednak, zdarza się, iż niektóre programy dopuszczają wykazywanie wkładu własnego z innych programów/ projektów realizowanych także przez danego beneficjenta tego programu. Dotyczy to jednak wyłącznie środków uzyskiwanych przez organizacje pozarządowe w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, przy jednoczesnym założeniu, że nie naruszana jest zasada zakazu podwójnego finansowania.  

 

 1. Czy świadczenia integracyjne wypłacane uczestnikom Centrum Integracji Społecznej (refundowane z Funduszu Pracy) będą mogły stanowić wkład własny do projektów dofinansowanych z Osi Priorytetowej 6 Integracja (Poddziałanie 6.1.2.)?

Fundusz Pracy może być wykorzystany jako wkład własny do projektu, zgodnie z prawodawstwem krajowym.

 

 1. Kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej: Zagrożeniem uzyskania 80% efektywności społeczno-zatrudnieniowej jest fakt, iż działania w projektach społecznych często zbiegają się z katalogiem form aktywizacji (określonych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem EFS i EFRR na lata 2014-2020), w których uczestnik ma wziąć udział po zakończeniu udziału w projekcie. Zbieżność ta związana jest z tym, iż nie trudno zauważyć brak lub bardzo ograniczony dostęp do tego typu bezpłatnych usług w publicznym czy prywatnym sektorze. Dlatego też najczęściej pojawiają się one jako działania projektowe, które i tak w ograniczony sposób zaspokajają potrzeby identyfikowane przez ośrodki pomocy społecznej. Sfinansowanie tych działań (określonych w w/w katalogu) powoduje niezasadność ponownego w nich uczestnictwa (już w ramach własnej aktywności, po zakończeniu udziału w projekcie). Uczestnik nie będzie miał możliwości własnym wysiłkiem sfinansować sobie uczestnictwa w np. terapii psychologicznej, grupach wsparcia lub zapisania się na zajęcia w CIS, KIS, WTZ (brak podmiotów w danej gminie, brak miejsc i niezależne kryteria dostępu). Uczestnicy nie mają również wpływu czy termin zakończenia udziału w projekcie i tym samym, czy zbiegnie się z naborem do szkół czy dostępem do prac społecznie użytecznych. Pragniemy również dodać, iż w województwie pomorskim są tylko dwa ZAZy. W naszej ocenie należy podjąć działania zmierzające do rozszerzenia katalogu, zmniejszenia wskaźnika lub/i szerokiej diagnozy dostępności form aktywizacji oraz opracowania działań zmierzających do zwiększenia oferty tak, aby realne było osiągnięcie tego wskaźnika.

Zgodnie z zatwierdzonymi w dn. 28.05.2015r. Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa… został zmieniony sposób spełnienia oraz weryfikacji  kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej, w związku z czym należy zapoznać się z nową definicją kryterium.

 

 1. Czy planowany konkurs w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja (Poddziałanie 6.1.2.) odnosić się będzie do obszarów zidentyfikowanych jako wspólne dla wszystkich RPO i tym samym zastosowanie będą miały zapisy z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020?

Jeżeli tak to czy w przypadku bezrobotnych uczestników projektu zakwalifikowanych do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy można zastosować wyłącznie wsparcie realizowane na podstawie Programu Aktywizacja i Integracja zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (Podrozdział 4.6, pkt 4) czy należy ten zapis interpretować jedynie jako rekomendujący taką formę wsparcia?

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osoba bezrobotna z III profilu pomocy może uczestniczyć w Programie Aktywizacja i Integracja nie dłużej niż łącznie (PAI co do zasady trwa 2miesiące) do 6 miesięcy, co oznacza iż po tym czasie będzie również kończyć udział w całym planowanym projekcie, czy może uzyskać inne formy wsparcia?

Konkurs zaplanowany dla poddziałania 6.1.2 opiera się na Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa…, w związku z czym zobligowani jesteście Państwo do stosowania się do zawartych tam zapisów. Oznacza to, że osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy muszą być objęte Programem Aktywizacja i Integracja realizowanym zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (a tym samym porozumienia zawartego z PUP). Nie oznacza to jednocześnie, iż dana osoba nie może być objęta dodatkowymi działaniami w ramach zaplanowanej ścieżki reintegracji, po zakończeniu udziału w PAI. Należy pamiętać, iż ścieżka reintegracji jest stworzona indywidualnie do każdej osoby i uwzględnia różne formy wsparcia, które mogą być kontynuowane w różnych projektach, czy pozaprojektowo. Natomiast celem projektów jest zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, co oznacza, iż należy obejmować uczestników projektu działaniami zmierzającymi do osiągnięcia tego celu, a nie realizowanie jedynie minimum, które może być niewystarczające do odpowiedniej aktywizacji uczestników.

 

 1. Kto przygotowuje ścieżkę reintegracji? Z definicji zawartej w „Wytycznych  w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego…”wynika, że jest to dokument w sposób kompleksowy odnoszący się do problemów rodziny i projektujący działania naprawcze, a więc wymaga interdyscyplinarnego podejścia i zaangażowania w proces tworzenia ścieżki kilku podmiotów (pomoc społeczna, służby zatrudnienia, oświata, ew. służba zdrowia). Obecnie osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie maja opracowanej takiej ścieżki, gdyż obowiązujące rozwiązania prawne i stosowane praktyki, nie powodowały konieczności jej tworzenia. W poprzednim okresie projektowym, utworzenie ścieżek było elementem projektu.

Do decyzji beneficjenta realizującego projekt, na podstawie własnego doświadczenia przy sporządzaniu m.in. kontraktów socjalnych czy IPD, należy dobór specjalistów (pracownik socjalny, psycholog, doradca zawodowy, itp.), którzy sporządzą ścieżkę reintegracji dla każdego uczestnika projektu.

 

 1. W przypadku konieczności stosowania PAI dla każdej osoby bezrobotnej z III profilu pomocy wystąpi konieczność zastosowania prac społecznie użytecznych jako niezbędnego elementu aktywizacji zawodowej. Dla gmin organizujących prace społecznie użyteczne będzie to dodatkowy koszt, poza tym jest problem z samą organizacją prac i nadzorem nad nimi.

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa… wprost nakazują realizację dla osób z III profilu pomocy Programu Aktywizacja i Integracja, co oznacza że gmina obejmując wsparciem projektowym te osoby, musi tak zorganizować pracę, aby wywiązać się z obowiązków projektowych.

 

 1. Czy definicja wskaźnika efektywności zawodowej podana na spotkaniu informacyjnym w UM w maju?

Definicja wskaźnika efektywności zatrudnieniowej została zamieszczona w zatwierdzonych 28 maja 2015r. Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa… oraz regulaminie konkursu, który dostępny będzie w dniu ogłoszenia konkursu w ramach poddziałania 6.1.2.

 

 1. Czy w ramach planowanego konkursu 6.1.2 RPO WP, narzędziem realizacji projektu będzie mógł być – oprócz kontraktu socjalnego – IPISZ, zawierany między ON a pracownikiem OPS nie będącym pracownikiem socjalnym?

W ramach konkursu 6.1.2 OPS i PCPR w realizowanych projektach mają obowiązek stosowania kontraktu socjalnego lub indywidualnych programów, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  oraz  PAL w formie lokalnych programów pomocy społecznej. Oznacza to, iż można stosować te programy, które zostały określone w ustawie o pomocy społecznej.