W dniu 12 września 2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się XVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Spotkanie otworzył Przewodniczący Komitetu Pan Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego.

W posiedzeniu, w formie zdalnej, wzięły udział przedstawicielki Komisji Europejskiej – Pani Magdalena Horodyska (Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej) oraz Pani Dorota Korczyńska (Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego).

W trakcie posiedzenia Komitet podjął dwie uchwały:

Zmiana treści RPO WP 2014-2020 zatwierdzona przez Komitet ma na celu podniesienie efektywności interwencji i wydatkowania środków pozostałych w Programie. Aktualizacja Planu Ewaluacji jest natomiast konsekwencją corocznego przeglądu Planu.

Podczas obrad Komitetowi została ponadto przedstawiona obszerna informacja na temat stanu wdrażania Programu oraz informacja dotycząca wdrażania instrumentów finansowych w 2022 roku.