Prezentujmy rekomendacje dotyczące czasu trwania czynności związanych z udziałem społeczeństwa w postępowaniach związanych z oceną oddziaływania na środowisko w warunkach ograniczeń spowodowanych pandemią COViD-19.

Chodzi o postępowania podlegające pod ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.). Samo prowadzenie postępowania administracyjnego nie zostało zawieszone. Jednak specustawa koronawirusowa wprowadziła w terminie od 31 marca 2020 r. do 23 maja 2020 r. zawieszenie, co do zasady, biegu terminów w postępowaniach administracyjnych albo uniemożliwiła ich rozpoczęcie. Dotyczy to:

  • terminów, od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem (np. termin na wniesienie skargi/odwołania od decyzji);
  • terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki (np. termin na zapoznanie się z dokumentacją przed wydaniem decyzji administracyjnej).

Rekomendacje zostały opracowane przez GDOŚ, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Infrastruktury, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, GDDKiA oraz PKP PLK.

Załączniki