W celu zapewnienia potencjalnym wnioskodawcom równego dostępu do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania, a także ze względu na okres niezbędny do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WP), Zarząd Województwa Pomorskiego (dalej: ZWP), jako Instytucja Zarządzająca RPO WP przyjął nowy Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2015 rok w ramach RPO WP (dalej: Harmonogram).

Mając na względzie stan przygotowań do wdrażania Programu oraz gotowość IZ/Instytucji Pośredniczących do ogłoszenia nowych konkursów, IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość aktualizacji Harmonogramu (zgodnie z art. 47 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie  polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020).

Przypomnijmy, że 12 lutego 2015 r. Komisja Europejska zatwierdziła ostateczną wersję RPO WP, a w dniu 3 marca 2015 r. ZWP podjął uchwałę nr 196/20/15 w sprawie przyjęcia RPO WP.

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach RPO WP 2014-2020 na rok 2015

PDF 415 KB

Uchwała Nr 369/36/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Harmonogramu

PDF 38 KB