Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 16 maja 2023 r. uchwałą nr 533/452/23 przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP).

Szczegółowy zakres zmian w dokumencie opisany jest w Rejestrze zmian.
Niniejszą uchwałą dokonuje się w SzOOP RPO WP zmian finansowych polegających na realokacjach środków w następujących Osiach Priorytetowych RPO WP:
  1. w Osi Priorytetowej 8 Konwersja: z Działania 8.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie pozadotacyjne do Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego;
  2. w Osi Priorytetowej 10 Energia: z Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne oraz Działania 10.4. Redukcja emisji do Poddziałania 10.1.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne oraz do Poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne.
Ponadto, dodano również Załącznik nr 9 do SzOOP RPO WP (umieszczony w treści Części głównej) pod tytułem „Fazowanie projektów”.
SzOOP RPO WP będzie podlegał dalszym pracom i modyfikacjom wraz z postępem realizacji Programu.

Pliki do pobrania:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (z 16 maja 2023 r.) (pdf 4419 KB)

Załączniki do SzOOP RPO WP są dostępne na końcu dokumentu. Wyjątek stanowią niżej wymienione załączniki, które ze względu na dużą objętość, znajdują się w osobnych plikach. Stanowią one integralną część SzOOP RPO WP.

Załącznik nr 3 do SzOOP RPO WP: Kryteria wyboru projektów (pdf 6879 KB)

Załącznik nr 5 do SzOOP RPO WP Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego (pdf 1984 KB)

Załącznik nr 6 do SzOOP RPO WP Zasady dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP (pdf 1034 KB)

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego (3) (pdf 137 KB)

Rejestr zmian  (pdf 301 KB)