Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 11 czerwca 2024 r. uchwałą nr 692/553/24 przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP).

W SzOOP RPO WP 2014-2020 dokonano relokacji środków w następujących Osiach Priorytetowych:

  1. OP 2. Przedsiębiorstwa: z Poddziałania 2.4.1. Specjalistyczne usługi doradcze do Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni,
  2. OP 7. Zdrowie i opieka: z Poddziałania 7.1.2. Zasoby ochrony zdrowia do Działania 7.3. Infrastruktura społeczna,
  3. OP 8. Konwersja: z Działania 8.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie pozadotacyjne do Poddziałania 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta oraz z Działania 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe do Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego,
  4. OP 10. Energia: z Działania 10.4. Redukcja emisji do Działania 10.2. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne,
  5. OP 11. Środowisko: z Działania 11.3. Gospodarka wodno-ściekowa do Działania 11.2. Gospodarka odpadami,
  6. OP 13. Odbudowa i odporność (REACT-EU): z Poddziałania 13.1.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – REACT-EU – wsparcie dotacyjne do Działania 13.2. Ochrona zdrowia – REACT-EU oraz z Działania 13.3. Odnawialne źródła energii – REACT-EU do Działania 13.2. Ochrona zdrowia – REACT-EU.

Szczegółowy zakres zmian w dokumencie opisany jest w Rejestrze zmian.

SzOOP RPO WP będzie podlegał dalszym pracom i modyfikacjom wraz z postępem realizacji Programu.

Dokument i załączniki dostępne są TUTAJ