Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 2. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
 3. instytucje pomocy i integracji społecznej, 
 4. podmioty prowadzące: centra integracji społecznej/kluby integracji społecznej/warsztaty terapii zajęciowej, 
 5. instytucje resocjalizacyjne, 
 6. instytucje opiekuńczo-wychowawcze, 
 7. instytucje rynku pracy, 
 8. związki zawodowe, 
 9. organizacje pozarządowe,  
 10. podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne, 
 11. instytucje edukacyjne,  
 12. szkoły wyższe,  
 13. instytucje kultury, 
 14. kluby sportowe,  
 15. regionalne organizacje turystyczne / lokalne organizacje turystyczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji
o charakterze:

a) społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, obejmujących m.in.:

– poradnictwo psychologiczne lub psychospołeczne,

– warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste,

– poradnictwo prawne i obywatelskie,

– wsparcie środowiskowe (np.: animacja pracy, asysta, streetworking),

– pracę socjalną w przypadku projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej,

b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, obejmujących m.in.:

– kursy, szkolenia,

– poradnictwo zawodowe,

– pośrednictwo pracy,

– staże,

– zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców,

– subsydiowane zatrudnienie,

– usługi, w tym asystenckie pomagające uzyskać lub utrzymać zatrudnienie w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia,

c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie
do potrzeb rynku pracy, wyłącznie w powiązaniu z usługami o charakterze zawodowym, obejmujących m.in.:

– skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych,

– zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych,

– usługi wspierające aktywizację edukacyjną (np. poprzez brokera edukacyjnego).

 

2. Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS), realizowane w oparciu o kompleksowe usługi aktywnej integracji poprzez:

a)tworzenie miejsc aktywizacji w nowoutworzonych podmiotach,

b)wsparcie nowych uczestników w istniejących podmiotach.

 

3. Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępu do usług rehabilitacji zawodowej i społecznej, realizowane w ramach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) obejmujące:

a)wsparcie nowych uczestników w istniejących WTZ usługami aktywnej integracji,

b)wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą, wzbogaconą o usługi aktywnej integracji, w szczególności o charakterze zawodowym.

 

4. Profilaktyka wykluczenia społecznego przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej, skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży, wyłącznie jako wsparcie towarzyszące, niezbędne do aktywizacji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu nr 1 lub 2 lub 3.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi 95 084 941,18 złotych w tym:

– środki EFS w wysokości 85 076 000,00 złotych

– krajowy wkład publiczny – budżet państwa w wysokości 10 008 941,18 złotych

Zobacz ogłoszenie o konkursie