Podczas inauguracyjnego posiedzenia KM w dniu 29 marca 2023 r. Komitet Monitorujący FEP 2021-2027 zatwierdził metodykę wyboru projektów dotacyjnych oraz pierwsze kryteria wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP) z zakresu infrastruktury drogowej, kolejowej oraz rynku pracy dla projektów Ochotniczych Hufców Pracy i powiatowych urzędów pracy.

 

 

Metodyka wyboru projektów dotacyjnych (z wyłączeniem projektów zintegrowanych oraz objętych instrumentem RLKS)

Dokument określa ramowe zasady wyboru projektów do dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Każdy wniosek ubiegający się o dofinansowanie z Programu będzie oceniany kryteriami horyzontalnymi oraz kryteriami specyficznymi dla danego działania/typu projektu.

Metodyka wyboru projektów ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (dla projektów dotacyjnych z wyłączeniem projektów zintegrowanych oraz objętych instrumentem RLKS) (pdf  333 KB) – wersja z dn. 29.03.2023 r. 

Infrastruktura drogowa

Wspierane będą projekty prowadzące do rozwoju mobilności regionalnej poprzez rozwój infrastruktury dróg wojewódzkich, realizowane w sposób kompleksowy i koordynowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Przedmiotem projektów będą wyłącznie inwestycje stanowiące elementy przedsięwzięć strategicznych wpisanych do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji. FEP dofinansuje projekty w wysokości ponad 132 mln euro.

Kryteria wyboru projektów dla Działania 4.1. Infrastruktura drogowa (pdf  380 KB) – wersja z dn. 29.03.2023 r.

Tabor kolejowy

Wspierane będą projekty prowadzące do rozwoju mobilności regionalnej poprzez zakup taboru kolejowego do przewozów o charakterze regionalnym, realizowane w sposób kompleksowy i koordynowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Inwestycje mają na celu zwiększenie przewozów w regionalnym pasażerskim transporcie kolejowym i stanowią elementy przedsięwzięcia strategicznego: „Zakup 31 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do obsługi przewozów kolejowych w województwie pomorskim” wpisanego do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji, na które FEP przeznacza prawie 119 mln euro dofinansowania z UE.

Kryteria wyboru projektów dla Działania 4.2. Tabor kolejowy (pdf  372 KB) – wersja z dn. 29.03.2023 r. 

Rynek pracy (w zakresie projektów Ochotniczych Hufców Pracy (OHP))

Wspierane będą projekty Ochotniczych Hufców Pracy wdrażające kompleksowe rozwiązania w zakresie aktywizacji edukacyjno-zawodowej, skierowanej do osób młodych w wieku 15-25 pozostających bez pracy znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. FEP dofinansuje projekty w wysokości 0,5 mln euro.

Kryteria wyboru projektów dla Działania 5.1. Rynek pracy (w zakresie projektów Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) (pdf  317 KB) – wersja z dn. 29.03.2023 r. 

Rynek pracy – projekty powiatowych urzędów pracy (PUP)

Wspierane będą projekty, które służą poprawie dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących oraz poprawie warunków rozwoju zawodowego poszukujących pracy mieszkańców Pomorza, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. Działania ukierunkowane będą na świadczenie wysokiej jakości usług rynku pracy na rzecz osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w celu zwiększenia ich szans na znalezienie zatrudnienia. Wsparciem zostaną objęte w szczególności osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby młode w wieku 18-29 lat, osoby w wieku 55 lat i starsze, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby sprawujące opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami czy osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. FEP dofinansuje projekty w wysokości ponad 60 mln euro.

Kryteria wyboru projektów dla Działania 5.2. Rynek pracy – projekty powiatowych urzędów pracy (PUP) (pdf  314 KB) – wersja z dn. 29.03.2023 r. (obowiązująca)

Departament Programów Regionalnych