Informujemy, że w dniu 25 marca 2015 r. konsultacje SzOOP zostały zakończone.

W dniu 10 marca 2015 roku Zarząd Województwa Pomorskiego (dalej: ZWP) podjął uchwałę nr 235/22/15 w sprawie przyjęcia projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: SzOOP RPO WP 2014-2020).

Zarząd Województwa Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020, w celu zapewnienia aktywnego udziału partnerów w przygotowaniu projektu SzOOP RPO WP 2014-2020 niniejszym zawiadamia o rozpoczęciu w dniu 11 marca 2015 roku konsultacji publicznych dokumentu, które będą trwały do dnia 25 marca br.

Zapraszamy  Państwa do zgłaszania uwag do projektu SzOOP RPO WP 2014-2020 (wersja z dnia 10.03.2015 r.).

Jednocześnie uprzejmie pragniemy zauważyć, iż uwagi nie mogą pozostać w sprzeczności z treścią zapisów RPO WP 2014-2020 zatwierdzonego przez Komisję Europejską oraz ZWP (Uchwała ZWP Nr 196/20/15 z dnia 03.03.2015).

Tekst RPO WP 2014-2020 do pobrania

Projekt SzOOP RPO WP 2014-2020 oraz Formularz uwag do SzOOP są do pobrania pod niniejszą  informacją.

Uwagi, opinie oraz propozycje zmian zapisów do projektu SzOOP RPO WP 2014-2020 należy przesyłać wyłącznie na Formularzu uwag do SzOOP na adres: konsultacjeszoop2020@pomorskie.eu

Osobami do kontaktu są:

– dla Osi Priorytetowych: 1,2,4,7,8,9,10,11 Dorota Krzyżanowska tel. 58 326 81 85

– dla Osi Priorytetowych: 3,5,6 i 12 Katarzyna Żmudzińska tel. 58 326 82 05, Mirosław Zucholl 58 326 82 04

 

Projekt SzOOP RPO WP 2014-2020

Formularz uwag do SzOOP