Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 informuje, że wymagania dotyczące stopnia gotowości inwestycji infrastrukturalnych do realizacji w chwili składania wniosku o dofinansowanie będą w RPO WP 2014-2020 takie same jak obecnie w RPO WP 2007-2013, tzn. z zasady w momencie aplikowania konieczne będzie posiadanie pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy lub innego zezwolenia umożliwiającego zgodną z prawem realizację przedsięwzięcia, poprzedzone przeprowadzeniem prawidłowego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W sprawie szczególnych rozwiązań (np. trybu „zaprojektuj i wybuduj”) należy również kierować się zapisami Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013.