W obliczu niekontrolowanego rozprzestrzeniania się w Polsce choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 pojawiły się informacje i przepisy prawa wskazujące możliwości działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa.  

 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało informację na temat możliwości wyłączenia zasady konkurencyjności podczas udzielania zamówień w projektach współfinansowanych ze środków UE, UE w związku z wystąpieniem siły wyższej (COVID-19).
Zgodnie z tą informacja możliwe jest niestosowanie zasady konkurencyjności przy udzielaniu zamówień w szczególnych przypadkach:
 
  • ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć (np. klęski żywiołowe, katastrofy, awarie), wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować terminów na złożenia oferty wskazanych w Wytycznych ; 
  • ze względu na pilną potrzebę (konieczność) udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć i nie można zachować terminów na złożenia oferty wskazanych w Wytycznych.
W opinii Ministerstwa, beneficjenci i wnioskodawcy mogą odstąpić od zastosowania zasady konkurencyjności podczas udzielania zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19. Spełnienie tych przesłanek powinni jednak pisemnie uzasadnić (w razie wątpliwości przesłanki należy interpretować w oparciu o wykładnię i orzecznictwo wydane względem odpowiednich przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych). 
 
pismo Ministerstwa TUTAJ
 
Na podstawie z art. 6 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz.  568) do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. 
 
Art. 15 ustawy wskazuje sposoby działania w realizowanych zamówieniach publicznych w zakresie działań, jakie powinny podjąć obie strony umowy, kar umownych oraz wprowadzania zmian w zawartych umowach.  
Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, niezwłocznie wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z wykonawcą może dokonać zmiany umowy. Te same przepisy stosuje się do umów z podwykonawcami.
 
Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem COVID-19 TUTAJ
 
Swoje stanowisko w sprawie zamówień wyraził również Prezes Urzędu Zamówień Publicznych na stronie Urzędu Zamówień Publicznych oraz TUTAJ