Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, podczas II posiedzenia w dniach 28-29 kwietnia 2015 r. w Cedrach Wielkich zatwierdził kryteria wyboru projektów dla dwudziestu Działań i Poddziałań RPO WP 2014-2020.

Komitet zatwierdził kryteria wyboru projektów dla następujących Działań i Poddziałań:

Oś Priorytetowa 3 Edukacja

 • Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej
 • Poddziałanie 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego
 • Poddziałanie 3.3.2. Programy motywacyjne dla uczniów szkół zawodowych

Oś Priorytetowa 4 Kształcenie zawodowe

 • Działanie 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym

Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie

 • Poddziałanie 5.1.2. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
 • Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

Oś Priorytetowa 6 Integracja

 • Poddziałanie 6.1.2. Aktywizacja społeczno – zawodowa
 • Poddziałanie 6.3.3. Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej

Oś Priorytetowa 7 Zdrowie

 • Działanie 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne

Oś Priorytetowa 8 Konwersja

 • Działanie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
 • Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

Oś Priorytetowa 9 Mobilność

 • Poddziałanie 9.1.2. Transport miejski
 • Poddziałanie 9.2.2. Regionalna infrastruktura kolejowa
 • Działanie 9.3. Regionalna infrastruktura drogowa

Oś Priorytetowa 10 Energia

 • Poddziałanie 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne

Oś Priorytetowa 11 Środowisko

 • Działanie 11.1. Ograniczanie zagrożeń naturalnych
 • Działanie 11.2. Gospodarka odpadami
 • Działanie 11.3. Gospodarka wodno-ściekowa
 • Działanie 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej.

Oś Priorytetowa 12 Pomoc techniczna

 • Działanie 12.1. Pomoc techniczna

 

Uchwały Komitetu Monitorującego z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów

Zatwierdzone kryteria znajdą się w treści przygotowywanego obecnie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SzOOP).