W dniu 26 stycznia 2023 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie powołania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Uchwała w sprawie powołania Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 z dnia 26 stycznia 2023 r.

Załącznik do uchwały ws. powołania Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 – skład KM
Komitet Monitorujący to niezależny organ w systemie instytucjonalnym Programu. W jego skład wchodzą instytucje odpowiedzialne za realizację Programu, strona rządowa (instytucje państwa członkowskiego) oraz partnerzy, o których mowa w art. 8 rozporządzenia ogólnego.

Zadania komitetu określa art. 40 rozporządzenia ogólnego. Obejmują one m.in. analizowanie postępów w realizacji celów Programu, wyników przeprowadzonych ewaluacji, działań w zakresie komunikacji i widoczności czy spełniania tzw. warunków podstawowych. Co najważniejsze – KM zatwierdza kryteria wyboru projektów, końcowe sprawozdanie z wdrażania Programu, a także propozycje Instytucji Zarządzającej dotyczące zmian Programu. Komitet może także wydawać zalecenia dla Instytucji Zarządzającej dotyczące m.in. zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla beneficjentów.