Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (IZ FEP), działając na podstawie Procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 przez Instytucję Zarządzającą FEP 2021-2027, przyjętej uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1307/416/22 z dnia 28 grudnia 2022 r., w związku z art. 18. ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079)

ogłasza nabór organizacji pozarządowych do składu Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (KM FEP).

Nabór dotyczy wyłonienia jednej organizacji pozarządowej działającej w obszarze zmian klimatu, która zostanie zaproszona do składu KM FEP.

Organizacja pozarządowa ubiegająca się o wejście w skład KM FEP musi spełniać następujące wymogi:

  1. uzyskała wpis do KRS lub krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
  2. posiada siedzibę lub prowadzi regularną działalność na obszarze województwa pomorskiego;
  3. jest niezależna od władz i ich organów doradczych;
  4. działała w obszarze tematycznym, którego dotyczy nabór przez minimum ostatnie 12 miesięcy;
  5. posiada odpowiedni potencjał, niezbędny do udziału w pracach Komitetu.

Zgłoszenia organizacji ubiegających się o włączenie w skład KM FEP dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego (jego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia), który należy wypełnić oraz zapisać w formacie pdf. Następnie musi on zostać podpisany przez reprezentanta/ów organizacji za pomocą:

a. podpisu kwalifikowanego lub

b. profilu zaufanego lub

c. podpisu osobistego za pomocą e-dowodu

Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać w formie dostępnej (zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) drogą elektroniczną na adres KM2021-2027@pomorskie.eu w terminie do 5 stycznia 2023 r. do godziny 23:59, w tytule wiadomości wpisując: Zgłoszenie do KM FEP.

Zgłoszenia przesłane po terminie, zgłoszenia w formie skanu, zgłoszenia nieczytelne, zgłoszenia posiadające niewypełnione pola lub złożone w niewłaściwej formie nie będą rozpatrywane.

Wyboru organizacji pozarządowej dokona Zarząd Województwa Pomorskiego na podstawie oceny przesłanych formularzy zgłoszeniowych. Zarząd Województwa Pomorskiego wyłoni organizację, która w największym stopniu spełni wymienione wyżej wymogi. Dokonując wyboru Zarząd Województwa Pomorskiego kierował się będzie zasadą bezstronności.

Informacja o organizacji pozarządowej wyłonionej do składu KM FEP zostanie opublikowana na stronie https://www.rpo.pomorskie.eu/komitet-monitorujacy-fep-2021-2027 .

Instytucja Zarządzająca FEP 2021-2027 przekaże uzasadnienia rozstrzygnięcia wszystkim organizacjom, które przesłały formularz zgłoszeniowy, a które nie zostały wyłonione do składu Komitetu.

W przypadku braku zgłoszenia się organizacji pozarządowych zainteresowanych wejściem w skład KM FEP w ramach niniejszego naboru, zakończy się on niewyłonieniem przedmiotowej organizacji do KM FEP.

Wszelkie pytania związane z naborem prosimy kierować mailowo na adres KM2021-2027@pomorskie.eu lub telefonicznie pod numer 58 32 68 492.

Załączniki:

  1. Formularz zgłoszeniowy dla organizacji pozarządowych ubiegających się o wejście w skład Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (docx 96 kB)
  2. Procedura wyłaniania organizacji pozarządowych do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 przez Instytucję Zarządzającą FEP 2021-2027 (pdf 241 kB)