Od 11 września można składać wnioski w ogłoszonym przez Agencję Rozwoju Pomorza konkursie o dofinansowania projektów polegających na udziale przedsiębiorstw indywidualnych oraz grup przedsiębiorstw w międzynarodowych targach i innych wydarzeniach gospodarczych przyczyniających się do wzrostu eksportu firm poprzez wejście na nowe rynki zbytu. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”. Celem projektu jest zwiększenie poziomu eksportu pomorskich MŚP.

 

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do dwóch rodzajów wnioskodawców:

  • mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw realizujących projekty indywidualnie
  • podmiotów działających na rzecz MŚP, przy czym ostatecznymi odbiorcami wsparcia mogą być jedynie mikro-, mali i średni przedsiębiorcy

Z grantów mogą skorzystać firmy, które dążą do zwiększenia udziału w rynkach zagranicznych, dysponujące potencjałem eksportowym, tj. posiadające produkt lub usługę zdolną do konkurowania na rynkach zagranicznych oraz środki finansowe w kwocie niezbędnej do uzupełnienia dofinansowania projektu (wkład własny). Celem konkursu jest wsparcie rozwoju i doskonalenie modeli biznesowych przedsiębiorstw poprzez  pomoc w nawiązaniu kontaktów gospodarczych z partnerami zagranicznymi. Preferowane będą projekty kompleksowe, wpisujące się w zakres  Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

 

Na co?

Dofinansowanie uzyskają projekty polegające na udziale firm w międzynarodowych targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz innych imprezach o charakterze gospodarczym. Uwzględnione zostaną wydatki m.in. na: wynajem, budowę i obsługę stoiska wystawowego, wynajem obiektów i pomieszczeń niezbędnych do organizacji imprez o charakterze promocyjnym, transport i ubezpieczenie, delegacje i zakwaterowanie pracowników uczestniczących w wydarzeniu. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24  miesięcy i powinien zakończyć się nie później, niż w dniu 31 grudnia 2019 roku.

 

Ile?

Pula środków planowana na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 5 mln pln

 Maksymalna kwota dofinansowania wynosi  40 tys. pln w przypadku przedsiębiorstwa realizującego projekt indywidualnie, a dla podmiotów realizujących projekty na rzecz MŚP 300 tys. pln przy czym kwota wsparcia jednej firmy  nie może przekroczyć 30 tys. pln.  Granty będą udzielane w formie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych, a maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 50%. Nie przewiduje się udzielania zaliczek na realizację projektów.

 

Gdzie i kiedy ?

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od  11 do 29 września 2017 roku do godz. 15.00.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w I kwartale 2018 roku

 

Dokumentacja

Szczegółowe informacje w tym dokumentacja konkursowa wraz z formularzem o udzielenie grantu, znajduje się na stronie projektu: www.brokereksportowy.pl w zakładce „Konkursy Grantowe”.

 

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub przesłać na adres (ARP ul. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk).

Gdzie po informacje:

  •  o naborze wniosków informują 

Adam Zalewski, tel. (58) 32 33 207, email: adam.zalewski@arp.gda.pl

Agata Maleszyk, tel. 58 32 33 220, agata.maleszyk@arp.gda.pl

o projekcie „Pomorski Broker Eksportowy” można dowiedzieć się  także w Punkcie  Informacyjnym Funduszy Europejskich w Agencji Rozwoju Pomorza  tel:  58 32 22 106.