Marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz Prezes Zarządu Fundacji ARMAAG Pan Piotr Stepnowski i wiceprezes Pani Mirosława Schmidt podpisali umowę na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej realizacji projektu dotyczącego rozbudowy elementów systemu monitoringu powietrza na terenie Gdańska, Sopotu i Gdyni. Finansowanie unijne pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

Fot. Marcin Twardokus/UMWP

Efektem realizacji projektu będzie rozbudowa Systemu Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Trójmiejskiej. Powstaną 2 nowe stacje monitoringu (stacja komunikacyjna w Gdańsku oraz stacja tła miejskiego w Sopocie), a 4 zostaną zmodernizowane, w wyniku czego będą dostarczały pomiary lepszej jakości poprzez równoczesny pomiaru pyłu drobnego PM2,5 i PM10.

 

Fot. Marcin Twardokus/UMWP

W ramach systemu powstanie także zintegrowany system publikacji informacji o jakości powietrza obejmujący zarówno nowe stacje powstałe w ramach projektu, jak już istniejące. Rozbudowany system monitoringu pozwoli monitorować na bieżąco jakość powietrza w trybie on-line na większym niż dotąd obszarze oraz informować mieszkańców o wynikach monitoringu oraz możliwych zagrożeniach.

Dzięki realizacji projektu system funkcjonujący na terenie Trójmiasta włączony zostanie do systemu europejskiej sieci informacyjnej. Będzie również spełniał wszystkie uwarunkowania prawne, w tym m.in. dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (dyrektywa CAFE) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu. Wyniki pomiarów z rozbudowanej sieci będą wykorzystywane do opracowywania modeli jakości powietrza oraz różnych dokumentów strategicznych (m.in. programów ochrony powietrza, planów gospodarki niskoemisyjnej, strategii elektromobilności).

Projekt zostanie zrealizowany do końca września 2020 r. Całkowita wartość projektu to ponad 1,5 mln zł, a dofinansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie ponad 1,2 mln zł.