W dniu 15 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia II edycji konkursu na działania w zakresie przygotowania programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Łącznie do konkursu zgłoszone zostały 4 wnioski o przyznanie dotacji, które zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Konkursową.

W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania zarekomendowany został 1 wniosek złożony przez Gminę Kępice. Łączna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 77 550,00 PLN, łączna wartość dotacji finansowanej z PO PT 2014-2020 wynosi 69 550,00 PLN.

II edycja konkurs dotacji została zorganizowana przez Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Ministerstwo właściwe ds. rozwoju regionalnego i jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Lista wniosków o przyznanie dotacji